Nuffnang Ads

Tuesday, 30 October 2012


(11)   Focusing- Part (2)                                 ဓါတ္ပံုပညာရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၁၁)
 
(ေနရာ အသီးသီးမွ စုေဆာင္း ထားသည္မ်ားအနက္ ေကာင္းနိဳးရာရာဟုယူဆသည္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ကာ ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို မွတ္စုထုတ္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ )

 


စကားဦး။

 
 
ဓါတ္ပံု တစ္ပံု သည္ အျခား ျခား ေသာ အခ်က္ မ်ား ေကာင္းသည့္ မေကာင္းသည့္ အခ်က္ မ်ားကို ၾကည့္ သူ သတိထား ျခင္း မျပဳ မီ ပထမဦးဆံုး ၾကည့္ သည္မွာ ျပတ္သား မွဳ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ၾကည္လင္ ျပတ္သားရန္ မွာ ပထမ အေရးၾကီး ဆံုး အခ်က္ ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ ထား မွတ္သား ဘူးပါသည္။
 
 ဤ ကဲ့ သို႕ ပံု တစ္ပံု တြင္ မိမိ ျပ လိုသည့္ ေနရာ  ျပတ္သား ရန္မွာ Focusing တိက် ေသျခာ ရန္ လိုပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္  DSLR Focusing ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေကာင္း နိုး ရာရာ ရွိမည္ ဟု ယူဆ သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုေဆာင္း ထား ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ကဲ့ သို႕ Focusing ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံသေဘာ ေလ့လာလိုသူ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိ ပါက အဆိုပါ မိတ္ေဆြ မ်ား အေနႏွင့္ ေလ့ လာ နိုင္ၾကေစရန္ ရည္ ရြယ္ကာ အဆိုပါ ေဆာင္းပါး မ်ားကို ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့ သို႕ ျမန္မာ ဘာသာျပန္ကာ ဤ မွတ္စု ကို ေရးသား ကာ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
 
ဤ မွတ္စုတြင္ နမူနာ အျဖစ္ ေဖၚျပထားေသာ ပံု မ်ား မွာ မွီျငမ္း သည့္ ေဆာင္းပါး မ်ားမွ ေကာက္နွဳတ္ကာ နမူ နာ အျဖစ္ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  
Focus အေရး ၾကီးျခင္း ႏွင့္ ျပတ္သား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ နည္းလမ္း
 
 
 

ဓါတ္ပံု တစ္ပံု တြင္ Focus သည္ ဓါတ္ပံု ျပတ္သားမွဳ တစ္ခုထည္း ကိုသာ အေလးေပး ျခင္းသာမက Subject ကို သူ၏ပတ္၀န္းက်င္မွ ခဲြထုတ္ကာ ထူးျခားစြာ ေပၚလြင္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း လည္းပါ သည္။ Focus ေကာင္း ျခင္းျဖင့္ ၾကည့္သူ၏ ခံစားမွဳ ရသ ေပၚထြက္ လာနိုင္သည္။ မည္သို႕ ပံု ရိုက္သည္ ျဖဟ္ေစ Focus သည္ အဆိုပါပံု၏ ျပီးျပည့္စံု မွဳ ရွိ မရွိကို ဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္။
 
 

Portraits

Portraiture ဆိုသည္မွာ လူ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ တိရိစၦာန္ ႏွင့္ အရာ၀ထၳဳ မ်ားကို ရိုက္ျခင္းလည္း ပါသည္။ တစ္ဦးထည္း ၊ တစုထည္း ၊ တစ္ေကာင္ထည္း ကို အဓိက ထား  ရိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 

Potrait ရိုက္လွ်င္ လူျဖစ္ေစ တိရိစၦာန္ ျဖစ္ေစ Focus ကို မ်က္ လံုး တြင္ ျဖတ္ရမည္ ဆိုသည္ မွာ ဥပေဒသ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႕ရာ၌  ဥပေဒသ တိုင္းတြင္ ခၽြင္း ခ်က္ ေတာ့ ရွိစျမဲ ျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးကို Focus ျဖတ္ရမည္ ဆိုသည္မွာ မ်က္လံုးသည္ မ်က္ႏွာ တစ္ခု လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အရာ။ စိတ္ကိုေဖၚေဆာင္သည့္ ေနရာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

မ်က္လံုး မဟုတ္မူဘဲ နွဳတ္ခမ္း  ၊ႏွာဖ်ား စသည္တို႕ ကို focus ျဖတ္သည္ မ်ားလည္းရွိ သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ေခြး ပံု မ်ားတြင္ ဤကဲ့ သို႕ ရိုက္ေလ့ရွိသည္။ သို႕ ရာတြင္ မ်က္လံုးတြင္ Focus ျဖတ္ထားျပီး ေနာက္ခံ ၀ါး ေနေစသည့္ ပံုေလာက္ ဆဲြ ေဆာင္မွဳ မရွိသည္ ကိုေတြ႕ ရသည္။

 

Tips -  Wide Aperture ျဖစ္သည့္ f-2.8 ကဲ့သို႕ Lens ၊ 50mm အထက္ Long Focal Length သံုး၍ Subject ႏွင့္ နီး နိုင္သမွ် နီးေအာင္ ရိုက္ျခင္း ျဖင့္ ေနာက္ ခံ ၀ါး Blur ေစ နိုင္သည္။

 
 
 


Landscapes/Architectural  

ရွုခင္းပံု သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကို ရိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အားလံုး ေသာ အရာမ်ားကုို ျပတ္သားေအာင္ focus ယူ ေလ့ ရွိသည္။ သေဘာမွာ ၾကည့္သူ အား ပံု၏ Sense of size and  scale ကို ခံ စားနိုင္ေစရန္ျဖစ္ သည္။ " A buffet of sights, a feast for the eyes. " ဟူေသာ အဆို ရွိသည္။ Landscapes ရိုက္သူမ်ား အေနႏွင့္ Hyperfocal Length distance ျဖစ္သည့္ ပံု၏ အေရွ႕ဆံုး အရာ မွ ေနာက္ဆံုး ေသာ အရာအထိ အားလံုး  Focus ျပတ္ေန ေအာက္ ရိုက္ရမည္ ဆိုသည္ ကို သတိလြတ္ ေလ့ ရွိသည္။ အထက္ပါ ပံု ကို ဥပမာ ျပ ၍ ေျပာ ရလွ်င္ ေရွဆံုးရွိ ေျမနီလမ္း အ၀င္ မွ အစ ေနာက္ဆံုး တြင္ရွိ တိမ္ တိုက္ အထိ အားလံုး ျပတ္သားေနရန္ လိုသည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ သည္။

 

Landscape  ပံု တစ္ပံုတြင္ အားလံုး ျပတ္သားေနသည္ဆိုပါက ၾကည့္သူ၏ အာရံု သည္ ပံုထဲ ရွိ အေရးၾကီး ထင္ရွားသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထင္ရွားသည့္ လိုင္း၊ ေပၚလြင္သည့္ အေရာင္ ၊ Composition ဆိုင္ရာ ဥပေဒသ မ်ား၏ Point of Interest တစ္ေနရာရာ အေပၚရွိ အရာေပၚသို႕ ပထမ ဦးစြာ က်ေရာက္ ေပလိမ့္ မည္။ ထို မွတစ္ဆင့္သာ  ေရွ႕ သို႕ ဆက္ ၾကည့္ သြား လိမ့္ မည္။

 

 

အထက္ပါ ရွဳခင္းပံု ကို ၾကည့္ပါက ၾကည့္သူသည္ ပထမဦးစြာ လမ္းေၾကာင္းေလး၏ အစ ကိုၾကည့္လိမ့္မည္။ ယင္းေနာက္ လမ္္းတစ္ေလွ်ာက္ လိုက္သြားကာ ယင္းေနာက္တြင္ ေတာင္တန္းမ်ားဆီသို႕  ေရာက္သြား  မည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္  တိမ္တိုက္  ႏွင့္ ေကာင္းကင္ ျပာ ဆီသို႕ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ ၾကည့္ သူ ကို ပံု ၏ အေရွ႕ ပိုင္း ( Foreground ) မွအစ ဆဲြ ေခၚ သြားနိုင္ ေစ ရန္ အတြက္ ပံု၏ Main Subject ကို ပံ့ ပိုး ေပးေနမည့္ အရာ ( Secondary Subjects ) အခ်ိဳ႕ ကို အေရွ႕ ပိုင္း ( Foreground ) မွ် ရံု မွ်  ထားေပးရန္ လိုသည္။

 

 

Tips - ဤကဲ့သို႕ Hyperfocal distance ရရန္ အတြက္- Aperture ကို f-11 ႏွင့္အထက္ ထားကာ Landscape ၏ အလယ္ တြင္ Focus လုပ္ ရန္ လိုပါမည္။ Tripod သံုးပါက ပို ေကာင္းသည္။ Aperture က်ဥ္းက်ဥ္း ( f-11, f-16, f-22 ) ႏွင့္ ရိုက္ပါက Shutter speed  ေႏွးလာမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ Tripod လို အပ္ လာသည္။ ဤ သို႕ျဖင့္ ျပတ္သားမွဳ ေကာင္းေကာင္း ရလာ လိမ့္ မည္။
 


Macros

 

Macro သည္ အလြန္ ေသးသည္ အရာမ်ားကို အလြန္နီးကပ္ စြာ ရိုက္ရသည့္ ပံု ျဖစ္သည့္ သီးျခား နည္းပညာ၊ ႏွင့္ စိတ္ရွည္ရန္ မ်ားစြာလိုသည္။ အလြန္ စိတ္ရွည္ ရသည့္ ရိုက္နည္း ျဖစ္၍ Macro သမားမ်ား  သည္ အျခားေသာ ဓါတ္ပံု သမားမ်ား ႏွင့္ ႏွိဳင္းစာ လွ်င္ စိတ္က်န္းမာ ေရး မေကာင္းသူ အေတာ္ ပို၍ မ်ားသည္ ဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။

Macro သည္ သာမန္ မ်က္ေစ့ ျဖင့္ သတိမထားမိသည့္ အရာ၊ သထၳု၀ါ ငယ္ေလး မ်ားကို ၾကည့္သူ အာရံု စိုက္လာေစ နိုင္ေလာက္သည္ အထိ အၾကီးခ်ဲ႕ ရိုက္ကူး ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြန္ ပါး သည့္ DOF- Extremely shallow depths of field ပံု မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ Depth of Field သည္ လီမီလီ မီတာ မွ်ေလာက္ ပင္ ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Focusing တြင္ အနည္း ငယ္ မွ် အတိမ္း အေစာင္း မခံ။ အလြန္ တိက်ရန္ လိုပါသည္။
 
 


 

Macro ရိုက္ရာတြင္ ေပၚလာသည့္ Shallow depth of field သည္ အကင္မရာ ႏွင့္ Subject အၾကားရွိ Distance ေပၚလည္း တည္သည္။ အနီးနား ကပ္ ၍ ရိုက္ ျခင္း ေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ အခ်ိဳ႕ ကလည္း ပံုတြင္ ျပတ္သားမွဳ ဧရိယာ က်ယ္လာေစရန္ Depth of Field ကို တိုး ယူ ၾကသည္။
 
Tips - Macro ရိုက္ရန္အတြက္ Macro Mode သို႕ မဟုတ္ Macro Lens သံုးရန္ လိုပါမည္။ subject ႏွင့္ ကပ္ နိုင္သမွ် ကပ္၍ ရိုက္ရပါမည္။ Aperture အက်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ( f-8, f-11 or Higher ) တို႕ ႏွင့္ ရိုက္ရမည္။ ဤကဲ့ သို႕ Aperture က်ဥ္းက်ဥ္း ႏွင့္ အနား ကပ္ ကာ Shutter speed ေႏွးေႏွး ျဖင့္ ရိုက္ ရသည့္ အတြက္ အလင္း ေရာင္ အ၀င္ နည္း သျဖင့္ Tripod လိုသည္။ လို အပ္ေသာ Shutter Speed ရရန္ အတြက္  အခ်ိဳး ညီ  ISO တင္ရန္လည္း လိုပါသည္။
 
 
 
Environmental portraits
 


 
 
 
 
ပံု တစ္ပံု သည္ ပံုျပင္ တစ္ခု ကို ေျပာ ေနေစရပါမည္။ အထက္ပါပံုသည္ Potraiture and Landscape ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပံုျဖစ္သည္။ ကေနသည့္ ခေလး မေလး ၏ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ က ဆိုပါပံု၏ အေၾကာင္းကို ေျပာျပ ေနသည္။  အဆိုပါ ပံုမ်ိဳး ကိုရိုက္သည့္ နည္း  မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပံုရွိ လူပုဂၢိဳလ္ ( အထက္ပါ ပံုတြင္ က ေနသည့္ ခေလးမ ေလး) သည္ Primary subject ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါလူ အစဥ္ ျပတ္သား ေနေအာင္ Focus ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေနာက္ခံ ကို မည္မွ် ေပၚလြင္ ေအာင္ ထားမည္ ဆိုသည္မွာ မူ အဆိုပါ ေနာက္ခံကို မည္မွ် အေလးထားသည္ ႏွင့္ ၄င္း၏ အေရးပါမွဳေပၚ မူတည္သည္။ မိမိ ေျပာ လိုသည့္ ပံု ျပင္ ေလး တစ္ခု ကို ေဖၚ ညႊန္း ေပးမည့္ ပံု မ်ားကို ထည့္ ေပးရန္ လိုပါမည္။
 
 
ဤဆိုပါ ပံုမ်ားသည္ အနီးကပ္ ရိုက္သည့္ Portrait မဟုတ္သည့္အတြက္ လူ ၏ မ်က္လံုးကို Focus ျဖတ္ရန္ မလိုပါ။
 
 

Tips -အဆိုပါပံုမ်ား အတြက္ ပါ၀င္သင့္သည့္ ေနာက္ခံပတ္၀န္းက်င္ပါ  ပါလာေအာင္ Medium Aperture မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (f/4, f/5.6, f/8), ႏွင့္ Wide focal length သံုးပါ။ Subject ၏ လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ား ကို Freeze လုပ္နိုင္ေစရန္ shutter speed ကို သင့္ေလွ်ာ္ သည့္ timing တြင္ ထားရပါမည္။

 
 

 
 
 
 
အထက္ ပါ မွတ္စု ပါ အခ်က္ မ်ားသည္ ေယဘူယ် သေဘာ အရ အမ်ား သံုးေနသည့္ နည္း မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႕ အားလံုးကိုပင္ ေလွနံ ဒါးထစ္ တရားေသ လိုက္နာ ရမည္ ဟု မဆိုလိုပါ။ အေၾကာင္း မွာ ဓါတ္ပံု သည္ အနုပညာ ဖန္တည္း မွဳ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  အနုပညာ ဖန္ တည္း မွဳ တစ္ခု ၊ ခံ စား မွဳ တစ္ ရပ္  စသည္ တို႕ ကို  တရားေသ " ေဘာင္ " ခတ္ထား၍မရပါ။ ယင္းတို႕ မွာ စိတ္အလွ်င္ အေလွ်ာက္ ဖန္တည္း နိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ အရာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါသည္။
 
 
 
 
------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment