Nuffnang Ads

Wednesday, 24 October 2012

(4)   Portrait- Part (4)                                             ဓါတ္ပံုပညာ ဆိုင္ရာ မွတ္စု  (၄)


(ေနရာ အသီးသီးမွ စုေဆာင္း ထားသည္မ်ားအနက္ ေကာင္းနိဳးရာရာဟုယူဆသည္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ကာ ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို မွတ္စုထုတ္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

 

 Outdoor Portrait ရိုက္ ကူးေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္မ်ား

 
ရိုက္ကူေရး မထြက္မွီ

ရိုက္ကူး ေရး မထြက္မွီ ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ား ပါ မပါ စစ္ေဆးပါ။ တစ္ခါ တစ္ရံ ပစၥည္း မ်ား က်န္ရစ္ ခဲ့ လွ်င္ အခက္အခဲ ေတြ႕ နိုင္သည္။

 • Large memory card
 • Spare batteries for the camera AND flash
 • Grey card
 • Tripod
 • Flash diffuser
 • Suitable clothes – as silly as it sounds, if your uncomfortable then this will effect your work!
 • Set your Camera to shoot in RAW
 • Pack a 70mm+ lens

Check List ထားကာ အျမဲ စစ္ေဆးပါ။

Preparation is key!

ရိုက္ကူးမည့္ ေနရာ Location ကို ရိုက္ကူးမည့္ ေန႕ မတုိင္မွီ တစ္ရက္ ၾကိဳတင္ စစ္ေဆးပါ။ အေကာင္းဆံုး ခြင္ Spot ကို ေရြးထားပါ။ ဤ ကဲ့သို႕ ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ထည္းသြင္း စဥ္းစားပါ။

 • The position of the sun throughout the day
 • Man made objects, such as power lines, signs etc
 • Quiet spots
 • Natural light reflectors such as white buildings etc
 • Repeating lines to ‘frame’ the photo.
 • Objects that you can use during the shoot such as benches, fallen tress etc

Techniques and Settings

Outdoor Portrait ရိုက္ကူးရာတြင္ ‘Sunny 16 Rule’  ႏွင့္  ‘Rule Of Thirds’ ဥပေဒသ ႏွစ္ခု ကို အျမဲ မွတ္ထားရန္ လိုသည္။


Sunny 16 Rule

The Sunny 16 rule ဆိုသည္မွာ Light Meter မရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ Day Light Exposures ကို အတိအက် ခန္႕မွန္းသည္ နည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နည္းသည္ ခက္ခဲေသာ Subject မ်ား၏ Exposure ကိုပင္ တိက်စြာ ခန္႕ မွန္းနိုင္သည္။ တြက္ခ်က္သည္ မွာ ကင္မရာ အမ်ားစု ၏ Light meter မ်ား တြက္ခ်က္သည့္  reflected light  ကို ေျခမခံဘဲ incident light ကိုအေျခခံ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံ အားျဖင့္ ေနသာသည့္ေန႕ တစ္ေန႕ တြင္ Sub ject ကို ေနေရာင္ ေအာက္ တြင္ ထားကာ Aperture-  f -16 ထား၍ ၄င္း ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ သည္ Shutter speed ႏွင့္ ISO တို႕ ကို setting လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ ဇယားသည္  Aperture 16 ေပၚ အေျခခံ ၍ တဲြ ထားေသာ Shutter speed ႏွင့္  ISO အတဲြ မ်ား ျဖစ္သည္။
Camera Setting on Sunny Day

 
Aperture

Shutter Speed

ISO
-
f-16
1/100s or 1/125s
100
-
f-16
1/200s or 1/250s
200
-
f-16
1/400s or 1/500s
400

Source- Wikipedia

The relations of Aperture ,Lighting Conditions and Shadow-

Aperture
Lighting Conditions
Shadow Detail
f/22
Snow/Sand……………………..
Dark with sharp edges
f/16
Sunny…………………………..
Distinct
f/11
Slight Overcast……………….
Soft around edges
f/8
Overcast………………………..
Barely visible
f/5.6
Heavy Overcast………………
No shadows
f/4
Open Shade/Sunset…………..
No shadows
Backlighting
Add One Stop…………………..
n/a

From Wikipedia

Rule Of Thirds

လူသိအမ်ားဆံု ႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ Composition ျဖစ္သည္။ ပံု တစ္ပံုကို အလွ်ားလိုက္ ႏွင့္ ေထာင္လိုက္ မ်ဥ္း ႏွစ္ေၾကာင္းစီ ျဖင့္ အညီ အမွ် ပိုင္း လိုက္၍ ေပၚလာသည့္ ျဖတ္သန္း ဆံုမွတ္ (၄) ေနရာ မွာ COI - Center of Interest Points ျဖစ္သည္။ ထို ဆံု ရပ္ေနရာ မ်ားေပၚတြင္ Subject ကို ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ နည္း သည့္ အရိုးရွင္းဆံုး ႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး နည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ Rule of Thirds ကို ခ်ိဳးေဖါက္ သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္  Subject သည္ ပံု ၏ အလယ္တြင္ ရွိေန ေစ ကာမူ ပံု၏ Coposition ကို အားျဖည့္ေပးသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိသည့္ ပံု မ်ိဳးတြင္ Rule of Thirds ကိုခ်ိဳးေဖါက္ ကာ သည္အတိုင္း ထားသည္လည္း ရွိသည္။


Technique

ပထမ ဦးစြာ ကင္မရာကို  ‘Continuous shooting’ mode တြင္ထားပါ။ ဤသို႕ျဖင့္ တစ္ပံု စီ လီ ၍ ရိုက္ရ ေသာေၾကာင့္ ကုန္သည့္ အခ်ိန္ သက္သာ သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ large format memory card ထည့္ထားရန္ လိုသည္။

Auto White Balance ကို မသံုးဘဲ Manual White Balance setting ျဖင့္ ရိုက္ပါ။ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ထားရမည့္ White Balance ကို ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ ျပထားသည္။

Temperature………..Typical Sources

1000K…………………Candlelight

2400K…………………Early morning sunrise

3200K…………………Tungsten light bulbs

4000K…………………Fluorescent

5200K…………………Typical daylight; electronic flash

6000K…………………Cloudy Day

7000K…………………Shade

Source - DPhotoJournal);


Subject ကို Background မွ ကဲြထြက္ကာ ထင္းေနျခင္းသည္ Portrait ပံုေကင္း တို႕၏ အဓိက အခ်က္ ျဖစ္သည္။ shallow depth of field (high F-Stop) သည္ ဤ အခ်က္ကို ေဖၚ ေဆာင္ နိုင္သည္။ ဤ နည္းျဖင့္ Subject သည္ ျပတ္သားကာ ေနာက္ခံ ၀ါး ျပီး Bokeh Effect ရေနေပလိမ့္ မည္။ Auto Focus ကို အားမကိုးဘဲ  Manual Focus ကို သံုးနိုင္လွ်င္ ပို ၍တိက်ျပတ္သားမည္။
portrait ရိုက္ရာတြင္ Focusing on the eyes သည္ Subject ၏ Emotion ကိုေဖၚ ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ပံု ကို ပို၍ အားျဖည့္ရာ ေရာက္သည္။ Subject တြင္ passion and expression ရွိ ေနျခင္းျဖင့္ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Moods မ်ား ေဖၚ ေဆာင္ နိုင္မည္။ ခေလး ငယ္မ်ားကို ရယ္ ေအာင္ လုပ္ျခင္း သည္ လြယ္ ေသာ္လည္း လူၾကိးမ်ားအား ရယ္ ေအာင္ လုပ္၍ မလြယ္။ ရယ္ခိုင္း လွ်င္ ဟန္ေဆာင္ ရယ္ ျခင္းသာ ရနိုင္မည္. သဘာ၀ အေလွ်ာက္ ရယ္ျခင္း က သာ အေကာင္း ဆံုး Mood ျဖစ္သည္။
 
Direct Sun Light ကို ေရွာင္ပါ။ ပံု တြင္ အေရာင္ အထြက္ မေကာင္းသကဲ့သို႕  Lens flare လည္း ၀င္တတ္သည္။  အရိပ္ ေအာက္ေနရာမ်ိဳး ႏွင့္ ေန ကို ေၾကာေပး ရိုက္ရသည့္ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ တိမ္ ဖံုးလာလွ်င္ ပို၍ ေကာင္းသည္။ over exposed. အတြက္ စိုးရိမ္ရန္ မလို ေတာ့ပါ။
နံနက္ ေစာေစာ ႏွင့္ ညေနခင္း တို႕ သည္ Subject ၏ Skin Tone ေခ်ာေမြ႕စြာ ေပၚ လာ ေစသည့္ အျပင္ လွပ သည့္ အရိပ္ မ်ားလည္း ရနိုင္ သည့္ အခ်ိန္ မ်ား ျဖစ္သည္။

To Flash Or Not To Flash
Flash လုိသလား မလို သလား ဆိုသည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ က သဘာ၀ အလင္းေရာင္ ႏွင့္ပင္ ရိုက္ၾက ျပီး အခ်ိဳ႕ ကမူ Fill-in Flash ကို အစဥ္သံုးေလ့ ရွိၾကသည္။ မိမိ အေနႏွင့္မူ အေျခအေနေပၚ လိုက္၍ သံုးသင့္ သည္ဟု ဆိုျခင္သည္။ ေနေရာင္ လံုေလာက္စြာ ရသည့္ ညေနခင္းလို အခ်ိန္မိ်ဳးတြင္ Flash မလုိေသည္လည္း အဂၤလန္ ကဲ့သို႕ အစဥ္ အုံ႕ ဆိုင္ေနသည့္ အရပ္ တြင္ မူ Flash မလဲြ မေသြ လိုေပမည္။
 
----------------------------------
 

No comments:

Post a Comment