Nuffnang Ads

Friday, 23 November 2012


(24 )   Street Photography                                        ဓါတ္ပံုပညာရပ္ ဆိုင္ရာမွတ္စု (၂၄)

လမ္းသြား လမ္းလာ ရိုက္ ဘြယ္ရာ
Street Photography


By Soe Hlaingစကားဦး

ဤ Street Photography မွတ္စု မွာ ကၽြန္ေတာ္ Street Photography  ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိ လို သျဖင့္ ေနရာစံု မွစုေဆာင္း ထားသည့္ ေဆာင္းပါး မ်ားကို စုေပါင္းကာ ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့ သို႕ ျမန္မာဘာသာ သို႕ ျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နမူနာ ပံုမ်ား မွာ လည္း အဆိုပါေဆာင္းပါး မ်ားတြင္ ပါသည့္ ပံု မ်ား အနက္ ယခု ေရးသားသည့္ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ သည့္ ပံု မ်ားကို ထုတ္ႏွဳတ္ ကာ နမူနာ ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ အပ္ပါ သည္။


Street Photography   ဆိုသည္မွာ။Street Photography ဆိုသည္မွာ လမ္း ၊ ဥယာဥ္ ၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ၊ ကုန္တိုက္ ၾကီးမ်ား အတြင္း စသည္ ကဲ့သို႕  အမ်ားျပည္သူ သြားလာ လွဳပ္ရွားေနသည့္ ေနရာမ်ိဳး ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ အေၾကာင္းအရာ တို႕ျဖင့္ စုေ၀းၾကသည့္ လူစုလူေ၀းမ်ားအား Subject သတိမူမိျခင္း မရွိဘဲ ရိုက္ ကူး သည့္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူး နည္း ကို ေခၚသည္။

Street Photography နမူနာပံု မ်ား။


Street Photography ရိုက္ရာတြင္ သတိျပဳရ မည့္ အခ်က္။
 လမ္းသြား လမ္းလာလူအမ်ားကို အားလံုး ျခံဳ၍ရိုက္ျခင္း ၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ ေျပာရပါလွ်င္ မိမိ ေရွ႕ ေရာက္လာသည့္ Subject ကို ေပးလာသည့္ အေျခအေနအရ ရိုက္လိုက္ျခင္း ႏွင့္ တကူးတက တမင္ရွာေဖြကာ ေခ်ာင္း၍ ရိုက္သည့္ Sneak-Shot ႏွစ္ခု ေရာေထြး သြားနုိုင္ ပါသည္။ Street Photography တြင္ အႏၱရာယ္ မ်ားသည့္ Sneak-Shot ကို တတ္နိုင္သမွ် ေရွာင္ သင့္ပါသည္။ ရိုက္သင့္သည္ ထင္သည့္ အရာကို ေဗ်ာင္ ရိုက္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေစေလာက္ သည့္ ၄င္း ၏ မ်က္နွာ ေရွ႕တည့္တည့္ တြင္ ကင္မရာ ခ်ိန္ရိုက္ သည့္ ပံုမ်ိဳးလည္း ေရွာင္ရွားရန္လိုသည္။ ကင္မရာကို  ဖြက္ ကာ ခိုးေၾကာင္ ခိုး၀ွက္ ရိုက္ျခင္း မ်ိဳး ကို လည္းေရွာင္ရွားရန္ လိုပါသည္။

Street Photography  ႏွင့္ ဥပေဒ ေၾကာင္း ဆိုင္ရာ။

 ျခား အေရး ၾကီး သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံု သမားတစ္ဦးသည္ တစ္စံု တစ္ဦး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ လမ္းမေပၚတြင္ သြားလာေန သူမ်ား ကို တရား၀င္ ဓါတ္ပံုရိုက္ ခြင့္ ရွိသလားဆို သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ တြင္မူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္း၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ( Privacy )ကို မထိပါးေစဘဲ လမ္းမ၊ လမ္းေမွ်ာင္၊ ဥယာဥ္ မ်ားတြင္ ရိုက္ခြင့္ရွိသည္ဟု စာေရးဆရာ ႏွင့္ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သူ Jim Heid က ၄င္း၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရး သား ထားသည္ ကိုေတြ႕ ခဲ့ဘူးပါသည္။
ဤ အခ်က္ မွာ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံ ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံ ကြာ ျခားနိုင္ပါသည္။ မည္သည့္နိုင္ငံ တြင္မဆို  ကာကြယ္ ေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္ အဦ ၊ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ေနရာ စသည္ မ်ားကို ဓါတ္ပံု မရိုက္ရဟု သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါမည္။ လမ္းမေပၚ၌ ဓါတ္ပံုမရိုက္ရ ဟူေသာ တိက်သည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မွာေတာ့ ရွား ေပလိမ့္မည္။ လမ္းေပၚ ရိုက္လွ်င္ လမ္းေလွ်ာက္ သည့္ လူ ပါမည္ပင္။ သို႕ ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျခင္း၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ( Privacy )ကို ထိပါး ေစနိုင္ေလာက္သည့္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုမူ မည္သည့္နိုင္ငံတြင္ မွခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳထား သင့္ပါသည္။

 ဤ ေနရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျခင္း ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ( Privacy ) ဆိုသည့္ အဓိပၼါယ္ ကို ရွင္းလင္းရန္ လိုလာျပန္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျခင္း ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ( Privacy ) ဆိုသည္မွာ အေႏွာက္ အယွက္မရွိ ဘဲ တစ္ဦးထည္း ရွိပိုင္ခြင့္  " The right to be let alone."  ဟူ၍ အေမရိကန္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ  Justic    Thomas McIntyre Cooley က ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ  အဓိပၼါယ္ဖြင့္ဆို ပါသည္။ အေမရိကန္ ဥပေဒ ေရာ အဂၤလိပ္ ဥပေဒ ကပါ  အဆိုပါအတိုင္း အဓိပၼါယ္ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံ ထားသည့္ အဓိပၼါယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းေပၚတြင္ လွဳပ္ရွား သြားလာေနသူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအားလံုးႏွင့္  ဆိုင္သည့္ Public Place တြင္ ျဖစ္ေသာေသာေၾကာင့္ " Right to be let alone " တြင္ အက်ဳံး၀င္ မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ ရာတြင္ သီးသန္႕ေနရာဟု ဆိုနိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ေရကူးကန္တြင္ ေရကူးေနသည့္ အေန အထားမွာမူ "  Right to be let alone " တြင္ အက်ံဳး၀င္ နိုင္ပါသည္။ ဤ သည္ မွာလည္း တစ္နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ ဥပေဒ ျခင္း မတူနိုင္ပါ ။


မၾကာျမင့္မီွကမွ  ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  ျဗိတိန္ အိမ္ေရွ႕ ေလာင္းလွ်ာ မင္းသား William ၏ ဇနီး Kate Middleton  အေပၚပိုင္း ဗလာ က်င္းေနသည့္ ဓါတ္ပံုကို ျပင္သစ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ခု ကေဖၚျပမည္ဟု ျဖန္႕ခ်ီျခင္းမျပဳမီကပင္ အဆိုပါမဂၢဇင္းက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။ Willam ႏွင့္ Kate တို႕က ျဗိတိန္ ဥပေဒ အရ Pravicy ကို ထိပါးသည္ဟု ဆိုကာ တရားစဲြ မည္ဟုဆိုသည္။ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားက  အဆိုပါပံုကို ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ရိုက္သည္ဟု ထင္ကာ  Pravicy ကို ထိပါးမွဳမရွိဟု ဆိုၾကေသာ အသံမ်ား ပထမပိုင္းတြင္ ထြက္လာခဲ့သည္။ မဂၢဇင္းတိုက္ကလည္း  အဆိုပါပံု သည္ Pravicy ကို ထိပါးျခင္း မရွိေသာ ပံု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ ျဖန္႕ခ်ီခဲ့သည္။  ထိုအမွဳကို အမွဳျဖစ္ပြားရာ ျပင္သစ္၌္ တရားစဲြဆိုခဲ့ သည္။ 


ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အဆုိပါ ပံုမွာ Kate သည္ ျပင္သစ္ရွိ ေဆြမ်ိဳးအိမ္ တစ္အိမ္၏ ၀ရန္တာသို႕ ထြက္ေနစဥ္ Long Tele ႏွင့္ ဆဲြကာ ရိုက္သည့္ပံု ျဖစ္ေနသျဖင့္ William ႏွင့္ Kate တို႕ က အမွဳ နိုင္သြားသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါက ကမ္းေျခတြင္ ရိုက္ပါက Public Place ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Privacy  ျဖစ္သည့္ " Right to be let alone " ႏွင့္ အက်ံဳးမ၀င္ဟု ဆိုသည့္ ေကာက္ခ်က္ဆဲြ နိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေသာ္လည္း အခ်င္းျဖစ္သည့္ပံု မွာ အိမ္၀ရန္တာတြင္ ရိုက္ေသာ ပံု ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ " Right to be let alone " ဆိုသည့္ Privacy ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေနေသာ ေၾကာင့္ မဂၢဇင္း တိုက္ အမွဳ ရွံဳး သြား ရျခင္းျဖစ္သည္။

Street Photography ရိုက္ရာတြင္ မွတ္သားထား သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား။
 ၁။    ရိုက္ရန္ ရွိသည္ ကိုရိုက္သာ ရိုက္ပါ

လမ္းမေပၚရွိ တစ္စိမ္းတစ္ရံကို ရိုက္ရသည္မွာ အနည္းငယ္ေတာ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ရွိနိုင္ပါ လိမ့္မည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ားစုမွာ ဓါတ္ပံုရိုက္သည္ကို  ၈ရု မစိုက္ၾကပါ။ သေဘာက် သူ မ်ားၾကပါသည္။ ပံုမ်ားကို ျပန္ ၾကည့္ပါက ပံုမ်ားထဲ တြင္ ျပဳံးရႊင္ သည့္ မ်က္ႏွာ မ်ားစြာ ကိုေတြ႕နိုင္ပါသည္။ စိုးရိမ္ စိတ္ကို ဖယ္ ကာ ရိုက္သာ ရိုက္ပါ။ သို႕ေသာ္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ မရိုက္ပါ ႏွင့္၊ သူတပါးအား အေႏွာက္ အယွက္ မရွိ ဟု ထင္ပါက ရိုက္သာရိုက္ပါ။ အျမန္ ရိုက္ပါ။ အခ်ိန္မဆဲြပါႏွင့္။

ျပံဳးရႊင္ေသာ Street Photography မ်ား

၂။     ထိေတြ႔ ေျပာဆိုပါ ၊ ထိုအမူအယာကို အမိဖမ္းပါ။

Street Photography သည္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ထိေတြ႕မွဳ တစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာပါ။ တစ္ၾကိမ္မက ေျပာဆို ဆက္ဆံမွဳ ျပဳပါ။ ရင္းႏွီး လာစဥ္ ၄င္းတို႕ ထံမွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အမူအယာေလးမ်ား ထြက္ေပၚ လာပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့ သို႕ Moment မ်ားကို ဖမ္း ယူ ထားလိုက္ပါ။
၃။     ေန႕ခင္းဘက္တြင္ရိုက္ျခင္းသည္ ည ဘက္ရိုက္ျခင္းထက္ ပိုလြယ္သည္။


ညပို္င္းတြင္ ရိုက္ သည့္ မ်ားစြာ Dramatic ဆန္ ေသာ ထိပ္တန္း Street Photography မ်ား ရွိပါသည္။ Street Photography  သည္ အခ်ိန္ လု ရိုက္ရသည့္ ရိုက္ နည္း ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ နည္းသည့္ ည ပိုင္းရက္ရာတြင္ ေန႕ခင္းထက္ အခက္အခဲ ပို၍ ရွိသည္။ ည ပိုင္း မရိုက္ရန္ ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ Street Photography ရိုက္ျခင္းလက္ သားက် လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ညပိုင္း ထြက္ ရိုက္ပါ။


ဓါတ္ပံု သမား မ်ား အားလံုးသိျပီး ျဖစ္ သည့္ အတိုင္း ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာတြင္ Light သည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ ေန႕ ခင္းတြင္ အလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ ရသည္။ ညပိုင္း ၏ Low Light situation တြင္ အလွ်င္အျမန္ ရိုက္ရမည္မွာ လြယ္သည့္ ကိစၥမဟုတ္။ မတတ္ သာလွ်င္ Flash သံုးရ ေတာ့မည္။ တစိမ္း တစ္ရံ စာ ကို ရိုက္ရာတြင္  Flash ဖြင့္ရိုက္ ရန္ မွာ လြယ္ တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ ဆိုသည္ ကို အထူးေျပာ ရန္မလိုပါ။


၄။     ရိုက္မည္ ေနရာ ကို စဥ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Street Photography ရိုက္ ေတာ့ မည္ ဆိုလွ်င္  မည္သည့္ ေနရာ ၊ မည္သည့္ Theme  အား ရိုက္မည္ ကို သတ္မွတ္ကာ ေနရာေရြးခ်ယ္ပါ။ ျမိဳ႕ထဲ လယ္ပတ္ေနသည့္ လူေတြကို ရိုက္မည္ လား။ ပ်ံက် ေစ်းကို ရိုက္မည္လား သို႕ မဟုတ္ ငါးဖမ္း လုပ္သားေတြ ရဲ႕ ဘ၀ ကိုဘဲ ရိုက္မည္လား စသည္ျဖင့္ ေနရာ ေရြးခ်ယ္ပါ။  ပံု တစ္ပံု ၏ Impact  ေကာင္းနိုင္သမွ် ေကာင္း ေအာက္ ၾကိဳးစားပါ။


၅။    Street Photography တြင္ မည္သည့္ ဥပေဒသ ( Rules ) မွ် မရွိ။

Street Photography တြင္ မည္သည့္ ဥပေဒသ ( Rules ) မွ် အတိအက် မရွိ ေပ။ လမ္းညႊန္ခ်က္ (Guidelines)ေလာက္မွ်သာ ရွိသည္။ သို႕ ရာတြင္ အမ်ားစုမွာ မည္သည့္ အကန္႕အသတ္မွ် မထားဘဲ ရိုက္သည္က မ်ားသည္။ Street Photography တြင္ ဓါတ္ပံု ကို မည္သို႕ မည္ပံု ရိုက္သည္ ထက္ ပံု ၏ ရလဒ္ ( End Results ) က သာ အေရး ၾကီးသည္။ မည္သည့္ ကင္မရာ မည္သည့္ Lens ဘာမွ် အေရး မၾကီး ၊ ရိုက္ခ်င္တာ နဲ႕ သာ ရိုက္၊ ပံု၏ Result သည္သာ အဓိက က်သည္။ အခ်ိဳ႕ Street Photography မ်ားသည္ ဓါတ္ပံု ရည္အေသြးတို႕  Composition တို႕ ဘာကိုမွ ထည့္မတြက္ဘဲ ကမၻာေက်ာ္ သြားသည့္ ပံုေတြ မ်ားစြာ ရွိသည္။
၆။    Street Photography သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဘြယ္ ရာ ျဖစ္သည္။


Street Photography ရိုက္ျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဘြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို လွည့္ လယ္ ၾကည့္ ရွဳပါ။ ေဒသခံ လူထု ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံပါ။ လမ္း တေလွ်ာက္ သြားရာ လာရာ ရိုက္သင့္တာ ေတြေလးမ်ာကို ရိုက္ပါ။ သိတ္ၾကီးလည္း အေလး အနက္လည္း မထားပါႏွင့္။ ေပါ့ေပ့ါ ပါးပါး သာ ရိုက္ပါ။


Street photography ရိုက္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။

၁။    ရိုက္ကြင္းထဲ ရွိလူမ်ားႏွင့္ တစ္သား ထည္း ၀တ္စား ပါ။

Street Photography ရို္က္ရန္ ထြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရိုက္မည့္ေနရာရွိ လူမ်ား ၀တ္စားထားသကဲ့ သို႕ ၀တ္စားပါ။  အထူးသျဖင့္ Tourist မ်ား သြားလာ ေလ့ ရွိသည့္ ေနရာ မ်ား တြင္ Tourist မ်ား ကဲ့သို႕ ပင္၀တ္စား ထားပါ။ ရိုက္ကြင္းထဲရွိ လူအားလံုး ႏွင့္ တစ္သားထဲ ျဖစ္ေနပါေစ။


၂။    ဓါတ္ပံု ရိုက္ျပီးေသာ္လည္း ကင္မရာမွ မ်က္လံုးကို မခြာ ပါႏွင့္ ။


မိမိ ရိုက္ထားသည့္ ရိုက္ကြင္းထဲရွိ Subject က သူ႕ကို သာ ကြက္၍ ရိုက္ေနသည္ဟု မထင္ေစ ရန္အတြက္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ျပီး ေစကာမူ မ်က္ႏွာ ကို ခ်က္ျခင္း ကင္မရာမွ မခြာ ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ ကို View Finder ထဲက ၾကည့္ကာ ဟိုခ်ိန္ သည္ခ်ိန္ လိုက္ ခ်ိန္ေနပါ။ မ်က္ႏွာ ကို  ကင္မရာမွ ခ်က္ျခင္း မခြာ လိုက္ ပါ ႏွင့္။


၃။    မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးစလံုး ဖြင့္ ထားပါ။ LCD ကိုပိတ္ထားပါ။

ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာတြင္ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးစလံုးဖြင့္ထားျခင္းျဖင့္ ရိုက္ကြက္မ်ားကို ပို၍ ျမင္ရသည္။ တစ္ခုကို ၾကည့္ေနစဥ္ အျခားတစ္ခုကလည္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ျမင္နိုင္သည္။ လူသြားလူလာ မ်ားသည့္ လမ္းေပၚတြင္ ရိုက္ကြက္ မ်ားလွသည္။ ကင္မရာ အျပင္ဘက္ရွိ မ်က္လံုး က ပို၍ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ ရိုက္ကြက္ အသစ္ကို ျမင္နိုင္သည္။ ကင္မရာ LCD ကိုပိတ္ ထား ျခင္းျဖင့္ မိမိ ေနာက္ရွိ လွဳပ္ရ်ားမွဳ ကို LCD ၏ ဖန္သားျပင္၏ Reflection မွတစ္ဆင့္ ျမင္နိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ည ပိုင္းတြင္ ပို၍ ျမင္နိုင္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာ တစ္ေနရာကို ၾကိဳ၍ Pre-Focus လုပ္ထားပါ။ လူမ်ား ၏ လွဳပ္ရွားမွဳ သည္ အလြန္ျမန္သည့္ အတြက္ ၾကိဳခ်ိန္ထားျခင္းက ပို၍ ေသျခာသည္။ ခ်ိန္သားထဲ ေရာက္လာလွ်င္ ရိုက္ပါ။ ေသျခာသည့္ နည္း ျဖစ္သည္။


၄။    ကင္မရာကို မ်က္လံုး ေနရာမွ ရိုက္မည့္ အစား တင္ပဆံု ( Hip) ေနရာမွ ရိုက္ပါ။

မ်က္လံုးေနရာမွ ရိုက္သည့္ ျမင္ကြင္းသည္ ေန႕စဥ္ ေတြ႕ေနၾက ၊ မ်ားစြာ  ရိုးေနျပီ ျဖစ္သည္။ ပို၍ စိတ္၀င္စားဘြယ္ေကာင္းေစရန္ ကင္မရာကို မိမိ၏ တင္ပဆံု (Hip)အျမင့္ ေနရာ ေလာက္မွ ရိုက္ၾကည့္ပါ။ မ်က္ေစ့ ႏွင့္ ၾကည့္၍ မရေသာၾကာင့္ Frame လုပ္ရန္ ေတာ့ ခက္သည္။ ေလ့က်င့္ၾကည့္ ပါ။  စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာပံု မ်ားရ နုိင္ပါသည္။

Hip Shot နမူနာ ပံုမ်ား


၅။    အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြ၊ တစ္ဦးေခၚ သြားပါ။

ဤ နည္းကို ေရွး ထည္းကပင္ သံုးခဲ့ ၾကသည္။ လူအုပ္ ထဲတြင္ မိမိ၏ အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြ ကို ေရာကာ ရပ္ခိုင္းထားပါ။ အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြကို တယ္ၾကက္ ( Decoy ) အျဖစ္ ထားကာ အျခားသူမ်ားကို ရိုက္ပါ။


၆။    လမ္းေလွ်ာက္ လ်င္ ေႏွးေႏွး ေလွ်ာက္ပါ။ ရိုက္ ရာတြင္ ျမန္ျမန္ ရိုက္ပါ။
အထူးရွင္း ရန္ မလို ေတာ့ ဟု ထင္ပါသည္။


၇။    Shutter Speed

Street Photography သည္ လက္ႏွင့္ကိုင္ကာ အျမန္ ရိုက္ရသည့္ Hand Held ရိုက္နည္း ျဖစ္ရာ Hand Held Rule ျဖစ္သည့္ Shutter Speed ႏွင့္ Focal Length တို႕ တူညီေနေစရန္ Set လုပ္ထားပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ 30mm Lens ျဖင့္ ရိုက္လွ်င္ Shutter speed သည္လည္း 1/30 Sec. ထားရန္ ဆိုလိုသည္။ အခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအေနႏွင့္မူ 1/15 Sec. ေလာက္ကို ျငိမ္ ေအာင္ ကိုင္၍ရိုက္နိုင္သည္။ ေခတ္ မွီ Lens မ်ာတြင္ ကင္မရာ တုန္ လွဳပ္ရွားမွဳကို ထိန္းေပးသည့္ ကိရိယာ မ်ားရွိေနျပီ ျဖစ္၍ စိုးရိမ္ဘြယ္ရာ နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္မွာ ကင္မရာမည္မွ် ျငိမ္ပါေစ Subject က ျမန္ေနပါကလည္း ပံု ၀ါး သြားနိုင္ သည္။ လွဳပ္ရွားေနသည့္ Subject’s Average Speed ကို  Freeze လုပ္ နိုင္မည့္ Shutter Speed ကို Set လုပ္ထားသင့္သည္။


၈။    High ISO

High Shutter Speed တင္ရိုက္နိုင္ရန္ ISO တင္ထားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေခတ္မွီ ကင္မရာမ်ားအေနႏွင့္္ ISO 1600 အထိ တင္ထားေစကာမူ  သိသာေသာ Noise ထမွဳ မရွိ ။ ေန႕ ခင္းတြင္ ထို ISO ႏွင့္ဆိုပါက Shuitter Speed 1/4000 ေလာက္အထိ အသာေလး ရိုက္နိုင္သည္။ အေတာ္ျမန္သည့္ ွ လွဳပ္ရွားမွဳ ကို Freeze လုပ္နိုင္သည္။


၉။    အေရးၾကီးသည့္ပံု ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရိုက္ပါ။


အေရးၾကီးသည့္ ပံုမ်ားကို တစ္ပံုထည္းရိုက္ျပီး ရပ္မထားပါ ႏွင့္ ၾကိမ္းေသ ေစရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရိုက္ပါ။ Continuous Speed ျဖင့္ တစ္စကၠန္႕  ကို ေလးပံုငါးပံု ေလာက္ ရိုက္ထားပါ။


၁၀။   ကင္မရာ တစ္လံုးတြင္ Lens တစ္လံုးသာ သံုးပါ။
အေရးအေၾကာင္း တြင္ Lens လဲ ေနရန္ အခ်ိန္မရွိ။ ျဖစ္နိုင္လွ်င္  သီးျခား Lens တစ္လံုးစီ ႏွင့္ ကင္မရာ ႏွစ္လံုး ယူသြား ပါ။

၁၁။  ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ား ေတြ႕ ပါလွ်င္။

အေမရိကား Sub Way, စင္ကာပူ MRT ႏွင့္ ဥေရာပ Metro ကဲ့ သို႕ ေျမေအာက္ မီးရထား မ်ားတြင္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာ၌ အၾကမ္းဖက္ သမား ဟုထင္ကာ မၾကာခန ရဲမ်ား စစ္ေဆးျခင္း ခံ ရနိုင္သည္။ အဆိုပါ ေနရာ မ်ားကို သြားရိုက္ပါက ID မွတ္ပံုတင္ ယူသြားပါ။ အစစ္ေဆး ခံ ရပါက မိမိ သည္ Fine Art ဓါတ္ပံု သမားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မည္သည့္ ကိစၥေၾကာင့္ ရိုက္ရ ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။  
လူပုဂိၢဳလ္ ကို ရိုက္လွ်င္ ခြင့္ေတာင္းျပီး မွ ရိုက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ မိမိ ရိုက္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက သူ႕ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္လိုက္ ပါသလားဟု လာေမး ပါက မလိမ္ ပါႏွင့္။ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျပာ ပါ။ မည္သို႕ မည္ ပံု စိတ္၀င္စား သည့္ အတြက္ ရိုက္မိေၾကာင္း ေျပာကာ ရိုက္ထားသည့္ ပံု ကို ျပလိုက္ပါ။ ကာယကံ ရွင္ အေနႏွင့္ ေၾက နပ္သြားေကာင္း ေၾက နပ္ သြားနိုင္သည္။ မေၾကနပ္ပါက ပံု ကို သူ႕ေရွ႕ တြင္ ပင္ ဖ်က္ေပး လိုက္ပါ။

၁၂။ ပံုမ်ားကို မဖ်က္ဆီး ပစ္ပါ ႏွင့္

မည္သို႕ေသာ အေျခ အေန ျဖစ္ပါေစ မည္သည့္ ပံုကိုမွ် မဖ်က္ဆီး ပစ္ပါႏွင့္။ Street Photography အားလံုးသည္ End product- Finished Work မ်ားသာ ျဖစ္သည္။


နည္းနည္း ျပႆနာ ရွိနုိုင္ ေသာရိုက္ခ်က္မ်ား။Street Photography သည္ ငါးမွ်ားသကဲ့ သို႕ ျဖစ္သည္။ ငါးမွ်ားထြက္ တိုင္း ငါး ၾကီးၾကီး အျမဲ ရမည္ ဟု တြက္၍မရ။ ကံ ေကာင္း အေၾကာင္း တိုက္ဆိုက္ပါလွ်င္ ငါးၾကီးၾကီး ရ နိုင္ပါမည္။ ငါးေသး ေတြနဲ႕ ပင္ ျပန္လာရသည့္ အၾကိမ္ေတြလည္း ရွိပါမည္။ စိတ္ဓါတ္က် ရန္ မလိုပါ။ သည္ တစ္ၾကိမ္ မရ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေပါ့။ကိုယ္ ေတြ႕ Street Photography.


ကၽြန္ေတာ္ သည္ Pasir Ris သို႕ အပတ္စဥ္  ငွက္ - အထူးသျဖင့္ King Fisher ေရ ထဲ ဒိုင္ဗင္ ထိုးကာ ငါးဖမ္းသည္ကို သြား ရိုက္ ေလ့ ရွိပါသည္။ 

King Fisher ေရ ထဲ ဒိုင္ဗင္ ထိုးကာ ငါးဖမ္းသည္ကို ရိုက္ရသည္မွာ ငွက္ နဲ႕ လူ တို႕ ကစားသည့္ Game တစ္ခု လို Challenging ျဖစ္ သျဖင့္ Game သြားကစားသည္ ဟု ဆိုရပါမည္။

ကၽြန္ေတာ္ေနသည့္ ေနရာ မွ Pasir Ris သို႕ ရထား တစ္နာရီ ခဲြ ခန္႕ စီးရပါသည္။ ရထားစီးေနစဥ္ ယခင္ အပတ္က Facd Book ေပၚ တင္ ခဲ့ ေသာ “ ပုခံုး ကို မွီ ၊ အျပံဳး ခ်ီကာ ၊ စကားသီမယ္ “ ဆိုသည့္  ပံု ေလးကဲ့ သို႕  ၀င္စားဘြယ္ရာ ပံု မ်ား ကို Street Photography အျဖစ္ ရိုက္ ေလ့ရွိပါသည္။
Street Photography ရိုက္ရသည္မွာ Challenging ျဖစ္၍ စိတ္၀င္စား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“ ပုခံုး ကို မွီ ၊ အျပံဳး ခ်ီကာ ၊ စကားသီမယ္ “


ရိုက္ သည့္ ပံု မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ စိတ္ တိုင္း မက် တာ ေၾကာင့္ ေျမာက္ မ်ားစြာ ေသာ ပံု မ်ား အနက္ သည္တစ္ ပံုသာ တင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ မွတ္စု ျဖစ္သည့္ Street Photography ေရးစဥ္က နိုင္ငံတကာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဘာသာျပန္ကာေရး ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ ဆို၍ မရွိသေလာက္ပါ။

တကယ္ ရိုက္သည့္အခ်ိန္ တြင္ မူ အေတာ့္ ကို ရိုက္ရ ခက္ပါသည္။ လမ္း ေပၚမွာ ရိုက္ တာ ဘာဥပေဒ နဲ႕ မွ အညိစြန္းဘူး ဆိုေစကာမူ အေတာ္ မ်က္ႏွာ ပူ ရေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။
ရဲရဲ သာ ရိုက္ လို႕ အထက္ က မွတ္စုထဲ မွာ ဆိုခဲ့ေစကာမူ တကယ္ ရိုက္ေတာ့ မရဲ လွပါ။
Street Photography ရိုက္ရာ တြင္ ဘာဥပေဒ နဲ႕ မွ အညိစြန္းဘူး ဆိုေစကာမူ ျပသနာ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ျဖစ္လာခဲ့ သည္ရွိသေသာ္ အထက္ပါ မွတ္စု ပါ ေျဖရွင္းသည့္ နည္း အတိုင္း ေျဖရွင္းပါက ျပသနာ မၾကီးလာဘဲ ေျပလည္သြားပါလိမ့္ မည္။
ကိုယ္ေတြ႕ ေလး ေျပာ ျပ ပါရေစ……………..။

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေန႕ Pasir Ris အသြား ရထားေရွ႕ ထိုင္ခံု ေပၚတြင္ သက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ ကေလး မေလး ႏွစ္ေယာက္ ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျငိမ္ျငိမ္ သက္သက္ ေလးေတြ မို႕ ဘာမွ မထူး ျခားလွပါ။

တစ္ေနရာေသာ ဘူတာ တြင္ အဆိုပါ မိန္းကေလး မ်ား ရဲ႕ သူငယ္ ျခင္း မေလး တက္လာပါ သည္။ အသား ညိဳ စိမ့္ စိမ့္ အရပ္ ရွည္ရွည္ ၊ ရုပ္ရည္ မွာ အလြန္ ေခ်ာ လွ သည္ ဟု မဆိုနိုင္ေစကာ မူ ရြက္ၾကမ္း ေရခ်ိဳ ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားမွဳ မွုာ သူ၏ အမူ အယာ ျဖစ္ပါသည္။အလြန္ သြက္လက္ကာ Facial Expression မွာ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ လည္း သူ ရဲ႕ Expression မ်ားကို အေကာင္းဆံုး တစ္ပံု ေလာက္ ရနိုင္ ေစရန္ ဖံုး ကင္မရာ ျဖင့္ ရိုက္ပါသည္။ ပံုေပါင္း အေတာ္္ မ်ားမ်ားတြင္ အဆင္ေျပ မည့္ ဟု ယူ ဆရ သည့္ ပံု တစ္ပံု မွ်သာ ရ ပါသည္။

သူ ကလည္း စတူဒီယို ထဲ မွာ ရိုက္ ရသည့္ ေမာ္ဒယ္ မဟုတ္။ ရထားျပဴ တင္းေပါက္ က Strong against the Light ကလည္း ျပင္း ၊ မ်က္ ႏွာ ေပၚ ၾကသည့္ အလင္း ေရၾင္ ကလည္း နည္း ေတာ့ စဥ္းစား ၍ သာ ၾကည့္ပါေတာ့ မည္မွ် ရိုက္ရ ခက္မည္ ဆိုသည္ကို။
သည္လိုနဲ႕ ရထားသည္ ခရီး အေတာ္ ေပါက္ လာသည္တြင္ လူေတြ လည္း အေတာ္ ရွင္းသြားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္သည့္ ခံုတတန္း တြင္ လည္း ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦး ထည္းသာ ရွိပါသည္။ ထိုစဥ္ အဆိုပါ ကေလးမ သံုးေယာက္ အနက္ မ်က္ မွန္ ေလး နဲ႕ ဓါတ္ပံု ရိုက္ သည့္ ကေလးမေလး ရဲ႕ သူငယ္ျခင္း တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ့္ ေဘး နား ကို လာ ကပ္ထိုင္ လာပါသည္။ ေနာက္ ေတာ့ သူက -
“ စကားနည္းနည္း ေလာက္ေျပာ ပါရေစရွင္ “  သူ ေျပာ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကလည္း ၊
“ ေျပာပါ “
“ ေစာေစာ က ကၽြန္မ ရဲ႕ သူငယ္ ျခင္း ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ လိုက္ ပါသလား လို႕ “
ဒီအခ်ိန္ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ က Street Photography ရဲ႕ တုန္႕ ျပန္ မွဳ တစ္ ဆိုတာ သိလိုက္ပါျပီ ။ Street Photography  ရဲ႕ ဥပေဒ သ အတိုင္း အမွန္ကိုေျပာ ရပါမည္။
“ ဟုတ္ပါတယ္။ ရိုက္လိုက္ပါတယ္။ မင္းတို႕ သံုးေယာက္ အနက္ သူရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳေလး ေတြ နဲ႕ မ်က္ႏွာေပး ( Facial Expression ) ေလးေတြ ၾကည့္ လို႕ ေကာင္းတာနဲ႕ Street Photography ရိုက္တာပါ ။ အခု လို ရိုက္ရာ မွာ လည္း စိတ္ၾကိဳက္ ပံု ရ ျခင္မွ ရတာပါ ။  ကိုယ္ က အမွန္ေတာ့ ငွက္ ရိုက္ တဲ့ သူပါ။ Bird Photography လိုဘဲ Challenging ျဖစ္တဲ့ Street Photography ကိုလည္း စိတ္၀င္ စားဘြယ္ရာ ေတြ႕ ရင္ ရိုက္ပါတယ္။”
ဆိုကာ ဖံုးထဲ တြင္ စု စည္း ထာသည့္ ပံု မ်ားစြာ အနက္ Street Photography ပံု မ်ားကို ျပကာ -

Street Photography ဆိုသည္မွာ အရိုက္ ခံ သူ မသိဘဲ ရိုက္ ပါက အဆိုပါ Subject ရဲ႕ ပကတိ သဘာ၀ အသြင္အျပင္ကို ရ နိုင္သျဖင့္ အရိုက္ ခံ ေနရ သူမသိ ဘဲ ရိုက္ ေလ့ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုျပ သည့္ ပံု မ်ားတြင္ပါသည္ သူမ်ားသည္ သူတို႕ ကို ရိုက္မွန္း မသိၾကေၾကာင္း ရွင္းျပ ပါသည္။

သူ က ေရွ႕ တြင္ ေထာင္ ထားသည္ ကင္မရာ အိပ္ၾကီးကို ၾကည့္ ကာ -

“ Professional အျဖစ္ ရိုက္တာပါလား “ လို႕ ေမးပါသည္။

“ မဟုတ္ဘူး။ ၀ါသနာ အရပါ “

ပံု မ်ားကို ျပရာ တြင္ အခ်ိဳးေသာ ရွဳခင္း ပံုမ်ားကို သူ က ဘယ္မွာ ရိုက္ပါသလဲ ဟုေမးရာ ကၽြန္ေတာ္ က ၾသစေၾတလွ် ၊ Victoria Lake မွာ ရိုက္ခဲ့ ေၾကာင္းေျပာ ရာ သူက သူလည္း Melbourne မွာ တကၠသိုလ္ တင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာ ပါသည္။

သူ စိတ္၀င္စားသည့္ အခ်ိ႕ေသာငွက္ပံု မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ ေတာင္းၾကည္ ့ပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရိုက္ထားသည့္ သူ႕ သူငယ္ျခင္း ပံု မ်ားကို တစ္ပံု ျခင္း ျပန္ျပ ကာ စိတ္ၾကိဳက္ မဟုတ္သည့္ ပံု မ်ားကို သူ႕ေရွ႕တြင္ တစ္ပံု ျခင္း ျပန္ ဖ်က္ ပါသည္။ စိတ္ၾကိဳက္ တစ္ပံု မွ မရ သည့္ အတြက္ ဖ်က္ ပစ္ရေၾကာင္း သိ႕ မဟုတ္ပါက Waste of Space ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ သူ က ရယ္ပါသည္။

“ ေနာက္ တစ္ခ်က္ က Street Photography ရဲ႕ စည္းကမ္း အရ အရိုက္ခံ ရသူ  မေၾက နပ္ ပါက ကာယကံ ရ်င္ ေရွ႕ တြင္ ပင္ ဖ်က္ ပစ္ ရပါတယ္ “ လို႕ ရွင္းျပ လိုက္ပါတယ္။
ပညာ တတ္ ယဥ္ေက်းသည့္ မိန္းကေ လးမ်ားျဖစ္၍ ဖ်က္ေပးပါ ဟု မဆိုေစကာမူ ကိုယ္က  အလိုက္တသိ နဲ႕ ဖ်က္ေပးလိုက္ပါသည္။

“ မင္း တို႕ ဘယ္ သြားၾက မွာလည္း “ 

“ ကၽြန္မတို႕ Pulau Ubin ကၽြန္းကို သြားၾကမွာပါ။ အန္ကယ္ လည္း အဲဒီကိုဘဲ သြားမယ္ လို႕ ထင္ပါတယ္ “

“ မဟုတ္ပါဘူး..အန္ကယ္က Pasir Ris ကို ငွက္ သြားရိုက္မွာပါ “

သို႕ ႏွင့္ ရထားသည္ Pulau Ubin ကို သြား ရန္ ဘတ္စ္ကားေျပာင္းစီးရမည့္ Tanah Merah ဘူတာေရာက္ လာသည့္ ႏွင့္ ခေလးမေလး သံုးဦးစလံုးက နွဳတ္ ဆက္ကာ ရထားေပၚမွ ဆင္းသြားၾကပါသည္။

အခ်ဴပ္ အားျဖင့္ သံုးသပ္ ရပါလွ်င္ မိမိ ရိုက္ထားသည့္ ပံုသည္ အရိုက္ခံ ရသူ ၏ တစ္ခုေသာ အလွကို ေဖၚေဆာင္ ရန္ စိတ္ကူးျဖင့္ ရိုက္ ပါက ကာယကံ ရွင္ က သိ သျဖင့္ ေျပာ ဆိုလာသည့္တိုင္ ပံု ကို ျပ ကာ သူ ၏ေရွ႕ တြင္ ဖ်က္ ေပးလိုက္ပါက ျပသနာ ရွိ မလာ နိုင္ဟု ဆုိရပါမည္။

ဤကိစၥ က ဘာမွ် မဟုတ္ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ ေနရာ မ်ားကို ရိုက္ မိပါက မည္ကဲ့ သို႕ ေျဖရွင္း ရမည္ကို အထက္ ပါမွတ္စု တြင္ ေဖၚျပ ထားပါသည္။


----------------------------------------  

3 comments:

  1. Thank a lost for your shearing bro!

    ReplyDelete
  2. Thank you so much Saya U Soe Haling, I got many information about street photography from this article.

    ReplyDelete