Nuffnang Ads

Sunday, 4 May 2014(69) – Bird in Flight                              ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၆၉)

 

အားမစိုက္ ဘဲ ရလိုက္သည့္ ငွက္ ပံု ကေလး။

 

By  Soe Hlaing

 

အခု တစ္ေလာ ကၽြန္ေတာ္ တို႕  ငွက္ရိုက္ ၾကသည့္ နည္း မွာ Kingfisher ေရထဲ ဒိုက္ဗင္ ထိုးကာ ငါး ဖမ္းသည္ ကို ရုိက္သည့္ Focus Tracking မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ။ သီးျခား ဘာသာ ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ သစ္ေခါင္း ေပါက္ အသိုက္ ( Nest)  ထဲ သို႕ အ၀င္ အထြက္ လုပ္ေနသည့္ Copper Smith Barbet သစ္ေတာက္ငွက္ ၏ အသိုက္ အ၀င္အထြက္ကို ရိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ သည္ဟု လည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။
 
 

Copper Smith Barbet  ပ်ံသန္း သည္ကို ေစာင့္ ရိုက္ေနၾကသူမ်ား။

 

 


Copper Smith Barbet  ပ်ံသန္း သည္ကို ေစာင့္ ရိုက္ေနၾကသူမ်ား။

 

 
 
Copper Smith Barbet  ပ်ံသန္း သည္ကို ေစာင့္ ရိုက္ေနၾကသူမ်ား။

 
ဤနည္း မွာ Focus Tracking နည္း မဟုတ္ဘဲ မိမိ ရိုက္လိုသည့္ ေနရာ တစ္ေနရာ ထည္း ေသာ Target ကိုသာ တစ္ခါတည္း Focus  အေသ ျဖတ္ ထားကာ ရိုက္သည့္  Manual  Fixed Focusing နည္း ျဖစ္သည္။  Focus ယူထားသည့္ Plain တစ္ေလွ်ာက္ ငွက္ ပ်ံ ေနပါက Focus ျပတ္ မည္ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ Plain မွ ေန၍ ေရွ႕သို႕ မဟုတ္  ေနာက္ သို႕ အနည္းငယ္ ေရာက္ သြား ပါမူ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့ သြားတတ္သည္။ မည္သို႕ မွ် မတတ္ နိုင္ အလြန္ ျမန္သည့္ Moving Subject ကို ဧရိယာ က်ဥ္းက်ဥ္း တြင္ ဖမ္းရသျဖင့္ ငွက္ ဓါတ္ပံု ဆရာ ၀ါရင့္ မ်ားက သည္နည္း ကိုဘဲ သံုးၾကရ သည္။
 
ထို႕ေၾကာင့္ Frame Advance  Rate  ျမန္သည့္ ကင္မရာ မ်ား ျဖင့္ ရိုက္ၾကရသည္။ အနည္း ဆံုး တစ္စကၠန္႕ လွ်င္ 9-Frame မွ်ေလာက္ ႏွင့္ ရိုက္ သင့္ သည့္ ရိုက္နည္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ 11-Frame မွ်ေလာက္ႏွင့္ ရိုက္ၾကသည္။ ထို႕ ထက္ နည္းသည့္ Frame Advance Rate  ႏွင့္ ရိုက္ လွ်င္ေရာ မျဖစ္ ဘူးလား ဟုေမးရန္ ရွိပါသည္။ ရိုက္ လိုက ရိုက္နိုင္ ပါသည္။ သို႕ ရာ တြင္ ပံု မိရန္ Chance နည္း လိမ့္မည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ  ကံေကာင္း လွ်င္ တစ္ပံု တစ္ေလ မိ နိုင္မည္။ မိေသာ္လည္း ပံုေကာင္း ျခင္မွ ေကာင္းေပ လိမ့္မည္။ ကံ အလြန္ ေကာင္း လွ်င္ ပံုေကာင္းေလး တစ္ပံု တစ္ေလ ရ နိုင္သည္။ Frame Advance  Rate   ျမန္သည္ ကင္မရာ မ်ားမွာ မူ Shutter Release Button ကိုတစ္ခ်က္ ႏွိပ္ထားရံု မွ် ႏွင့္ ပံု (၃) ပံု မွ (၅) ပံု အထိ ရနိုင္သည္။ Frequency of Wings movement  အရ ထိုအထဲ တြင္ ပံုေကာင္း တစ္ပံု ႏွစ္ပံု အျမဲ ပါေလ့ ရွိသည္။
 
အခ်ိဳ႕ က လည္း ကင္မရာ ၏ Frame Advance Rate ေႏွး ေစကာမူ Pixels မ်ားသည့္ ကင္မရာ မ်ား ႏွင့္ ခတ္လွမ္းလွမ္း ကေန ပံုေသးေသး ရိုက္ကာ ျပန္ Crop လုပ္ၾက သူ မ်ားလည္း ရွိသည္။  ရွိေသာ္လည္း အေတာ္ နည္းသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ မွသာ လွ်င္ တစ္ေယာက္ စ ႏွစ္ေယာက္ စ ေလာက္ သာ ေတြ႕ ရ တတ္သည္။  Frame Advance Rate နည္းသျဖင့္ ပံု မိ ရန္ ခက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခတ္လွမ္းလွမ္း ကေန  ရိုက္ၾကသည္။  အေ၀း မွ ရိုက္သျဖင့္ Frame အတြင္း ငွက္ ပ်ံ သည့္ ဧရိယာက်ယ္ ေသာေၾကာင့္ ပံု မိ ဘို႕ အခြင့္အေရး မ်ားသည္။ ျပီး မွ ပံုအေသး ကို အၾကီးျဖစ္လာေစရန္ ျပန္ Crop လုပ္ၾကသည္။ အမ်ားစုကေတာ့ Focal Length ရွည္ ေသာ Lens ၾကီးၾကီး မ်ားျဖင့္ Frame ျပည့္ နိုင္သမွ် ပံုၾကီးၾကီး ကို  Frame Advance Rate ျမန္ျမန္ ျဖင့္ တစ္ခါ တည္း ရိုက္ၾကသည္။
 
 
Kingfisher ေရထဲ ဒိုက္ဗင္ ထိုးကာ ငါး ဖမ္းသည္ ကို ရုိက္သည့္ Focus Tracking မ်ိဳး မွာမူ ကင္မရာ Firmware က သူ႕ အလုိ လို လိုက္ ကာ Focus လုပ္ျခင္း ျဖစ္၍ ထိန္း ၍မရ။ ငွက္ က ေရထဲ ထိုးဆင္း လိုက္သျဖင့္ ေရ မ်ား ပန္းတက္လာ ေသာ အခ်ိန္တြင္ ကင္မရာ ႏွင့္ အနီးဆံုး ေရ စက္မ်ား ကို ကင္မရာက  Focus ယူလိုက္ ပါက ယင္းေနာက္ တြင္ရွိေနေသာ Main Subject ျဖစ္သည့္ Kingfisher မွာ ျပတ္သား မွဳ ေလွ်ာ့ သြား သည္မ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ သည္လို ျဖစ္၍ ဘာမွ လည္း မတတ္ နိုင္။ ကံ အေၾကာင္း တရား ၾကံ တစ္ေခ်ာင္း ႏွစ္ျပားပါဘဲ။
Copper Smith Barbet သည္ ၾကက္ဥ ၾကီးၾကီး တစ္လံုးေလာက္ သာရွိျပီး သစ္ေခါင္းေပါက္ အသိုက္ မွ ထြက္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ ပ်ံသည့္ အလွ်င္ သည္ အလြန္ ျမန္လြန္ သည္။ အၾကမ္း အားျဖင့္ သံုးေပ ခန္႕ အကြာ အေ၀းကို ( 0.2 Sec ) ခန္႕ ျဖင့္ ပ်ံ ထြက္သည္။
 
Copper Smith Barbet သစ္ေခါင္းေဖါက္ကာ အသိုက္ လုပ္ေနစဥ္။
 
 
 
Copper Smith Barbet   ငွက္ သိုက္ သစ္ေခါင္းေပါက္။ နွဳတ္သီး ျဖင့္ ထိုးဆိတ္ကာ ေဖါက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
 
မည္သည့္ အခ်ိန္ အသိုက္ အတြင္း မွ ပ်ံ ထြက္ မည္ ကို မသိ သျဖင့္ သစ္ေခါင္း ေပါက္မွ ေခါင္းျပဴ သည္ႏွင့္ မပ်ံ မွီ တစ္စကၠန္႕ လွ်င္ ( Frame advance Rate  ) ၉ ပံု ၁၀  ပံု ခန္႕ ျဖင့္ ၾကိဳ ရိုက္ၾကရသည္။ ေခါင္း သာ ျပဴ ထြက္ျပ ျပီး  အထဲသို႕ ျပန္၀င္ သြားသည္ အၾကိမ္ ေပါင္း ကလည္း မနည္းလွ။ ထို႕ ေၾကာင့္ ပံု ေကာင္းေကာင္း ရရန္ အလြန္႕ အလြန္ ခက္ခဲ သည္။ လြတ္သြားသည္က မ်ားသည္။
 
သစ္ေခါင္း မွ ေခါင္းျပဴ ထြက္ ေနစဥ္။
 
အလြန္ျမန္ဆန္ စြာ Shutter ဖြင့္ ေပးရသည့္ အတြက္ လက္ျဖင့္ Shutter Release မလုပ္ၾကဘဲ Remote Control ( With Cord or Cordless ) ျဖင့္ Shutter ကို  Release လုပ္ၾက ရသည္။ ကင္မရာ လည္း ျငိမ္သည္။  Remote Control ျဖင့္ Shutter Release လုပ္ျခင္း သည္ လက္ျဖင့္ ခလုပ္ ကိုဖိကာ ႏွိပ္သည္ ထက္  Shutter ပို၍ ျမန္စြာ ပြင့္သည္။
 အသိုက္သို႕ ျပန္ ၀င္ရာ တြင္ မူ နည္း ႏွစ္မ်ိဳး ျဖင့္ ျပန္ ၀င္သည္။ တစ္နည္း မွာ အေ၀း မွ တိုက္ရိုက္ တစ္ရွိန္ ထိုး အသိုက္ အတြင္း သို႕  ျပန္၀င္ျပီး အျခားး တစ္နည္း မွာ အသိုက္ ရွိသည့္ အပင္၏ အကိုင္း တစ္ခုခု ေပၚ တြင္ ေခတၱ နား ကာ ထို မွ တစ္ဆင့္ ျပန္၀င္သည့္ နည္း ျဖစ္သည္။
 


ပံု စံ မလွေသာ အသိုက္ မွထြက္သည့္ ပံု။
 
 
 
ပံု စံ လွ သည္ ဟု ဆို နိုင္ေသာ အသိုက္ မွထြက္သည့္ ပံု။
 
 
ပထမ အသိုက္၀င္ သည့္ နည္း မွာ မည္သည့္ အခ်ိန္ မည္သည့္ ေနရာ မွ ၀င္ လာမည္ မသိ ၊ ပ်ံ လာရာ တြင္ လည္း က်ည္ဆန္ ပစ္လိုက္သကဲ့သို႕ ပ်ံ ကာ ၀င္လာ ၍ ရိုက္ရ ခက္သည္။ သို႕ ေသာ္ အသိုက္ ၀င္ခါ နီး တြင္ အရွိန္ အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ လိုက္ရသျဖင့္ အသိုက္မွ အထြက္ ေလာက္ေတာ့ အေျခ အေန မဆိုးလွ။
 
ပံု စံ မလွေသာ အသိုက္  သို႕ ျပန္ ၀င္သည့္ ပံု။
 
 
ပံု စံ လွ သည္ ဟု ဆို နိုင္ေသာ အသိုက္ သို႕ ျပန္၀င္ သည့္ ပံု။
 
 
ေနာက္ခံ ေနေရာင္ ျဖင့္ လွပ ေနသည့္ အသိုက္ျပန္၀င္ေနသည့္ ပံု။
 
 
အကိုင္း တစ္ကိုင္းကိုင္း ေပၚ တြင္ ခဏ မွ် နား ေနရာ မွ တစ္ဆင့္ အသိုက္ ျပန္၀င္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး မွာမူ အထက္ က နည္း မ်ားထက္ ရွဴ သာ ရွိဳက္သာ ရွိသည္။ ရိုက္ရ ပို လြယ္သည္။


 
တစ္ခ်ိန္တြင္ ငွက္ အျပင္ထြက္သြားခ်ိန္ ၌ ကၽြန္ေတာ္ က ဒီငွက္ အေ၀းၾကီး ပ်ံ သြားတာ ျမင္လိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ နဲ႕  ေတာ့ ျပန္လာဦးမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုကာ မ်က္စဥ္း ခပ္ ေနသည္ ။
ထိုအခ်ိန္ တြင္ တရုတ္ ဘာသာ ျဖင့္ “ လာျပီ…လာျပီ “  ဟု ေအာ္ သံေတြ ၾကား လိုက္ရသည္။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ လို ေကြ႕  ပတ္ကာ ေရာက္လာ ေလ သလဲ မသိ။ ထို အခ်ိန္က်မွ ေတာ့ ဘာမ လုပ္ခ်ိန္မရ။ ငွက္က စကၠန္႕ ၀က္ အတြင္း အသိုက္ အတြင္း သို႕  ေရာက္သြား မည္ ျဖစ္သည္။ ငွက္ အသိုက္အ၀င္ သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္၍  ဓါတ္ပံုသမား မ်ား အတြက္ အလြန္ ေကာင္း မြန္သည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထို ရေတာင့္ ရခဲ ထို အခြင့္အေရး လက္လြတ္ သြားျပီ ဟု အသိ၀င္ လိုက္ပါသည္။
 ကၽြန္ေတာ္ ၾကက္ေသေသ ေနစဥ္ မည္သည့္ ခလုပ္ မွ မႏွိပ္ ရပါဘဲ ကၽြန္ေတာ့္ ကင္မရာ သည္ သူ႕ အလို အေလွ်ာက္ တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ ျဖင့္ ၁၀ ၾကိမ္ေလာက္ ရိုက္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အေတာ္ အံ့ၾသ သြားသည္။ ခေလး စကားေျပာ ရလွ်င္ သရဲ ေျခာက္ သလို ျဖစ္ေနသည္။ ၀မ္းလည္း သာသြားသည္။
၀မ္းသာ သည္က ဘယ္လို ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ငွက္ပံုေတာ့ မိ လိုက္ မွာ ေသျခာ သည္ ကိုသိ ၍ ျဖစ္ သည္။ ျပန္စစ္ ၾကည့္ ေတာ့ ေတာင္ပံ ျဖန္႕ လွ်က္သား ပံု ေကာင္း ေလး တစ္ပံု ၀င္ ေနသည္ ကို ေတြ႕ လိုက္ရသည္။
 
 
အား မစိုက္ ဘဲ ရ လိုက္ေသာ လွပေသာ ပံုစံ ဟု ဆိုနိုင္သည့္ ငွက္ ပံု။
 
ပံု ရတုိင္း လည္း ပံုေကာင္း မျဖစ္ တတ္။ အထက္ တြင္ ေဖၚျပထားသကဲ့ သို႕ အခ်ိဳ႕ ပံု မ်ားသည္ ေတာင္ပံ အေနအထားမလွ သျဖင့္ ပံု ရလုိက္ေသာ္ ျငား အသံုး မတည့္ သည္မ်ား လည္း ရွိသည္။
ေနာက္ ေတာ့ မွ Remote Control  Frequency ျခင္း တူ ေနသည့္ သူ တစ္ေယာက္ က သူ၏ သူ႕ ကင္မရာ ရိုက္ရန္တြက္  Trigger ကို နွိပ္လိုက္သျဖင့္ ကိုယ့္ ကင္မရာ ပါ  Activate ျဖစ္သြားပံု ရသည္ ဟု အေတြး၀င္လာ သည္။
သို႕ ႏွင့္-
“ ကၽြန္ေတာ္ ကင္မရာ ေတာ့ ခလုပ္ မႏွိပ္ဘဲ ရိုက္ေန တယ္ ဗ်ာ ၊ ဘယ္သူ႕  Remote  Frequency နဲ႔  တူေနသလဲ မသိဘူး “   လို႕  ေျပာ လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ က မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက အနားလာကာ-
“ ခင္ဗ်ား Remote Control ရဲ ႕ Trigger ေလး ၾကည့္ ပါရေစ “  ေျပာပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ က ကၽြန္ေတာ့္ Remote Control ရဲ ႕ Trigger ကိုျပလိုက္ေတာ့ သူလည္း မ်က္လံုး ျပဴးသြားျပီး “ ကၽြန္ေတာ္ Trigger နဲ႕  အတူတူ ဘဲ ဗ် “ ဟု ဆိုကာ သူ႕ Remote Control Trigger ကိုျပပါေတာ့ သည္။ ကင္မရာ တြင္ တပ္ ထားသည့္ Signal Receiver ျခင္း လည္း အတူတူ ပင္ ျဖစ္သည္။
သူက “  ခင္ဗ်ား ရိုက္ၾကည့္ စမ္း ပါ ”  ေျပာ ေတာ့ ရိုက္ၾကည့္ ရာ သူ႕ ကင္မရာ ဓါတ္ပံု ရိုက္ေနပါသည္။
ထိုတြင္ မွ သူက “  ဟာ…. မျဖစ္ဘူး Frequency ေျပာင္းမွ “   ဟု ဆိုကာ သူ႕ Remote Control ၏ Frequency ကို ေျပာင္း လိုက္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ က ဤ ကဲ့ သို႕  Wireless Remote ကို ကိုင္တာ မၾကာေသးေၾကာင္း ေျပာ ပါသည္။  သူက မူ ထိုအရာ မ်ားသံုးေနသည္ မွာ ၾကာ ျပီ ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ Remote Control ၏ အားနည္း ခ်က္ အားသာ ခ်က္ မ်ား  ႏွင့္ Channel အလိုက္ သတိထားမည့္ အခ်က္ မ်ား ကို ရွင္းျပပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ပညာ လည္း ရ လိုက္ပါသည္။  ခက္ရာ ခက္ ဆစ္ ေစာင့္ ဆိုင္း ရိုက္ကူး ရ သည့္ ပံု ေလး လည္း လက္လြတ္ေတာ့ မလို ျဖစ္ရာက  ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ရ လိုက္ပါသည္
-----------------------
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 comment:

  1. ဓါတ္ပံုပညာအျပင္ ကင္မရာပညာပါ အဆစ္ရလိုက္လို႕ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ ေက်းဇူးပါဆရာ

    ReplyDelete