Nuffnang Ads

Wednesday, 3 September 2014
(76) – Megapixel Myth                                 ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ မွတ္စု (၇၆)Pixels သို႕မဟုတ္ ပံုျပင္ထဲက ယံု တမ္း စကားတစ္ခု

( The Megapixel Myth )


စကားဦး

ကင္မရာ သစ္ တစ္လံုး ကိုေစ်း ကြက္ ၌ ေၾကာ္ညာ ရာ တြင္ Pixels မည္ေရြ႕  မည္မွ် ရွိသည္ကို ေရွ႕တန္း တင္ကာေၾကာ္ညာေလ့ ရွိပါသည္။ လူ အမ်ား အာ ရံု အစိုက္ဆံုး အခ်က္ ျဖစ္သည့္ Pixels မ်ားေလ  ပံုထြက္ ျပတ္သားေလ  ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေရွ႕ တန္း တင္ကာ ေၾကာ္ညာ ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလ မ်ားတြင္ Sensor ဇီး ေစ့ ေလာက္ အရြယ္ သာ  ရွိသည့္ ကင္မရာ မ်ားပင္ Pixel မ်ားစြာ ေဖၚျပ ေၾကာ္ညာလာ ၾကပါသည္။


ထိပ္တန္း စာရင္း၀င္ ကင္မရာ မ်ားသည္ ကင္မရာ ၏ Sensor  အရြယ္ အစား ၊ Sensor တည္ေဆာက္ထားသည့္ Technology ၊ ကင္မရာ Processor အား ေမာင္း ႏွင္ မည့္ အင္ဂ်င္ ၊ ကင္မရာ အား အသံုးျပဳမည့္ အေနအထား စသည္ တုို႕ အေပၚ မူတည္ကာ Pixel မည္၍ မည္မွ်ထည့္ ထားရမည္ကို စနစ္ တက် တြက္ခ်က္ကာ  ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ပံု ေကာင္းတစ္ပံု ထြက္လာေစရန္ Pixels တစ္ခု ထည္း ကို သာ မဟုတ္ ေရွ႕တြင္ ေဖၚျပ ခဲ့ သည့္ အခ်က္ အားလံုး ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ Nikon Full Frame Camera မ်ားကို ၾကည့္ပါက D 800, D 800E, D 810 တို႕ သည္ 36. 3 MP ျဖစ္ကာ Pro Line ၀င္ D 3, D3S, တုိ႔ သည္ 12.1 MP, သာ ရွိသည္။ Nikon top of the line မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ D4 သည္ 16.2 MP, ေနာက္ဆံုးေပၚ Nikon Flagship ျဖစ္သည့္ D4S သည္လည္း 16.2 MP သာ ရွိသည္ကို သတိျပဳ ရန္ လိုပါမည္။


ထို႕ ေၾကာင့္ ပံု တစ္ပံု ၾကည္လင္ျပတ္သား ပံုထြက္ ေကာင္းေရး အတြက္ Pixels အေနႏွင့္ မည္ သည့္ အတိုင္း အတာ အထိ ေဖၚ ေဆာင္ နိုင္သည္။ အခ်ဳပ္ အား ျဖင့္ Pixel မ်ားရံု မွ် ႏွင့္  ပံု ထြက္ ေကာင္း မွာ လား ဟူေသာ အခ်က္ ကို သိလုိသျဖင့္ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ ရင္း နံမည္ၾကီး ဓါတ္ပံု ေဆာင္းပါးရွင္ Ken Rock Well ၏ “ The Megapixel Myth  ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိ လိုက္ပါသည္။

Ken Rock Well သည္ အေမရိကန္ နိုင္ငံ မွ ျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာ ႏွင့္ ဓါတ္ပံု ဆိုင္ရာ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ ေရး မ်ားကို ေရးသားရာ တြင္ အလြန္ နံ မည္ၾကီး သည့္ ကမၻာ ေက်ာ္ ပု ဂၢိဳလ္ တစ္ ဦးလည္း ျဖစ္ပါ သည္။

၄င္း၏ “ The Megapixel Myth  ေဆာင္းပါး မွာ ေဆာင္းပါး ရွင္ ၏ အာေဘာ္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ ျဖစ္ေစကာမူ ဗဟုသု တ ရနိုင္ဘြယ္ရာ မ်ား စြာ ပါသျဖင့္ ဆီေလွ်ာ္ ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ သို႕ ဘာသာ ျပန္ ကာ ျပန္ လည္ မွ်ေ၀ လိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေအာက္ တြင္ ေဖၚ ျပရာ ၌ “  ကၽြန္ေတာ္ “  ဟု သံုးစဲြ ျခင္း မ်ားပါ၀င္ လာပါက အဆိုပါ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုသည္မွာ Ken Rock Well ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ေဖၚျပ အပ္ပါသည္။


A photograph of sub-pixel display elements.

Introduction
 ၁၉၉၁ ခု ႏွစ္ေလာက္ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အမ်ားသံုး ဓါတ္ပံု အရြယ္ 4x6" (10x15cm) prints, even VGA (640 x 480 or 0.3MP) မွာ အေတာ္ လံုေလာက္ သည့္ အရြယ္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဘာျပႆ နာမွလည္း မရွိခဲ့ ပါ။
သို႕ ေသာ္ ၁၉၉၉ ႏွစ္ေလာက္တြင္ 1.2 Mega Pixels, 2 Mega Pixels စသည္ျဖင့္ ကင္မရာ မ်ား ေပၚ လာသည္ႏွင့္အမွ် ပံု ၾကီးၾကီး ခ်ဲ႕  သည့္ ကိစၥ ေတြ လည္း ေပၚ လာပါသည္။ ယေန႕  ဆိုလွ်င္ ေစ်း အေပါ ဆံုး ကင္မရာ သည္ပင္ 5 or 6 MP ရွိေနၾကေပျပီ။ ေကာင္းျပီ  အဆိုပါ ကင္မရာ မ်ားသည္ လိုသည့္ Picture Size အထိ ပံု ၾကီးခ်ဲ႕ ၍ ရျပီ ေလာ -  ဟု ေမးလွ်င္ အေျဖက ရွင္းပါသည္။ ပံု ကို သံုးေပ ( 1 m ) အရြယ္ ခ်ဲ႕ လွ်င္ ေနာက္ဆုတ္ ၾကည့္ပါ ၊ Billboard Size ခ်ဲ႕  လွ်င္ ေပ ၁၀၀ ေလာက္ ေနာက္ဆုတ္ကာ ၾကည့္ပါ။ 6 MP သည္ ဤမွ် ေလာက္ အၾကည့္ခံ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါလိမ့္ မည္။
ပံု တစ္ပံု၏ ၾကည္လင္ ျပတ္သား မွဳ ( Sharpness and Clarity ) သည္ Pixels အေရ အတြက္ထက္ ဓါတ္ပံု ရိုက္သူ၏ မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္ တတ္ကၽြမ္း မွဳ ( Skill ) ေပၚ တြင္ ပို၍ တည္ေနပါသည္။ အကိုင္ အတြက္ အခ်ိန္ အဆ မေသသပ္ လွ်င္ မည္မွ် Pixels မ်ားပါေစ ပံု သည္ Motion Blur ကဲ့သို႕  ေသာ အျဖစ္ ေၾကာင့္ ျပတ္သားမွဳ ေလွ်ာ့ သြားပါ လိမ့္ မည္။
Pixel အနည္း အမ်ား ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ေပၚလြင္ မွဳ အနည္း အမ်ား ကြာျခား မွဳ မရွိ မဟုတ္ ၊ ရွိပါသည္။ သို႕ ရာ တြင္ ဥပမာ အားျဖင့္ 3 MP ကင္မရာ ႏွင့္ 6 MP ကင္မရာ တို႕ ၏ ပံု ထြက္မ်ား၏ ျပန္သား မွဳ ကို ယွဥ္ၾကည့္ လွ်င္ အေတာ္ ၾကည့္မွ သာ လွ်င္ ျမင္ နိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စမ္း သပ္ၾကည့္ရာ တြင္ 12 x 18" (30x50cm) အရြယ္ ေလာက္ ခ်ဲ႕ ၾကည့္ မွ သာ လွ်င္ ကြာျခား မွဳ ကို အတန္ ငယ္သာ ျမင္ရပါသည္။
New York Times သတင္းဌာန မွ David Pogue ကမူ သူ႕ အေနနဲ႕  ဘာမွ ကြာျခား တာမျမင္ရ၊ ႏွစ္ခု စလံုး အတူတူ ပင္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ Joe Holmes ၏ Manhattan's  Jen Bekman Gallery တြင္ တစ္ပံု ကို $ 650/- ျဖင့္ ေရာင္းခ် ခဲ့သည့္ limited-edition American Museum of Natural History Series 13 x 19" prints ပံု မ်ားသည္ 6 MP သာ ရွိေသာ Nikon D 70 ျဖင့္ ရိုက္ ထားသည့္ ပံု မ်ားသာ ျဖစ္သည္။


စကားခ်ပ
( ေအာက္၌ ေဖၚျပမည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား တြင္ Sharpness ႏွင့္ Resolution ဆိုသည့္ စကားရပ္ ႏွစ္ခု ပါ လာ ပါမည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အဆိုပါ အခ်က္ ႏွစ္ခု ကို ၾကိဳ ရွင္း ထားလိုပါသည္။ အၾကမ္း ေျပာရပါလွ်င္ ႏွစ္ခု စလံုးသည္ ၾကည့္လင္ ျပတ္သား မွဳ ႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ သို႕  ေသာ္ မတူၾကပါ။
  Resolution သည္ ကင္မရာ တြင္ တပ္ ထားသည့္ Lens အေန မွ ၀င္လာ ေသာ Light Signal ကို ကင္မရာ Sensor စြမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ Pixels အေနႏွင့္ Image Height and Width အတြင္း Horizontal Data Line Pair မည္မွ် ေဖၚေဆာင္ ေပးနိုင္ သနည္း ဆိုသည္  ကို ဆုိုလို ပါသည္။ Total No. of Pixels နွင့္ သက္ဆိုင္မွဳ မရွိပါ။
Sharpness မွာ မူ ကင္မရာ တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ Lens, Image Processing, Anti-aliasing Filter and other Technologies စသည့္ အခ်က္ မ်ား အားလံုး က Sensor အား အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ Sharpness ျဖစ္လာေစေအာင္ ပံု ေဖၚ ခိုင္း ရာ မွ ေပၚ ထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။  Pixel မ်ားတိုင္း Sharpness ရွိလာ မည္ဟု Pixel ဆိုသည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ ထည္း အေပၚ တြင္ သာ မွီတည္ တြက္ ဆ၍မရပါ။
ထို႕ ေၾကာင့္ ကင္မရာ တစ္လံုး Lens တစ္ခု ထည္း ႏွင့္ ရိုက္ေစကာ မူ အေျခ အေန ကြာ ျခားမွဳ ေပၚ တည္ကာ ပံု တစ္ပံု ႏွင့္ တစ္ပံု ၏ Sharpness သည္လည္း ကြာျခား ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အစဥ္ ၾကားရေလ့ ရွိသည့္ “ ငါ႕ ကင္မရာ က မင္း  ကင္မရာ ထက္ Megapixel ပို မ်ားတယ္ “  ဆုိသည့္ ဂုဏ္ယူ  ျငင္း ခံုေနမွဳ သည္ အေတာ္ ရူး မိုက္မွဳ ပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။
Ref : - “ PhotoFocus “  Stottbourbe - Education and inspiration for visual storyteller.
သို႕ ျဖစ္ပါ၍ Resolution ႏွင့္ Sharpness တို႕  ကို ျမန္မာဘာသာ မျပန္ဘဲ မူရင္း အတိုင္း ပင္ သံုး သြားပါမည္။  ဘာသာ ျပန္ကာ မွ ပို ရွဳပ္ သြား နိုင္ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ )
Sharpness သည္ Image quality ႏွင့္ မ်ားစြာ မဆိုင္ သကဲ့ သို႕  Resolution သည္လည္း Sharpness ႏွင့္ မ်ားစြာ သက္ ဆုိုင္ ျခင္း မရွိလွပါ။
ပံု တစ္ပံု ၏ အေရာင္ ႏွင့္ အေသြး အေရာင္ ခ်ယ္သမွဳ ( Colour and Tone ) က မ်ားစြာ ပို၍ အဓိကက် ပါသည္။
Pixels

ပံု တစ္ပံု ျဖစ္လာေစရန္ Little Dot ကေလးမ်ားက စုစည္း ကာ ပံုေဖၚ ေပးရသည္။ Pixel ဆိုသည္မွာ အဆိုပါ Picture Element ေလး မ်ားကို ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Element ေလးမ်ား စု စည္း လိုက္ ျခင္း ျဖင့္ ရုပ္ပံု တစ္ပံု ျဖစ္လာသည္။
ယင္း တို႕ သည္ Sensor ေပၚတြင္ အလွ်ား လိုက္ ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ စီ ေနၾကသည္။ ဥပမာ အား ျဖင့္ 3 MP ကင္မရာတစ္လံုး တြင္ 2,048 (horizontal) အလွ်ား လိုက္ x 1,536 (vertical) ေဒါင္လိုက္ pixels, ( အလွ်ား လိုက္ X ေဒါင္ လိုက္ ) =  3,145,728 pixels။ ထို႕ ေၾကာင့္ အဆိုပါ Pixel Count ကို မူတည္၍ 3 Mega Pixels ကင္မရာ ဟု ေခၚ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 5 MP ႏွင့္ 8 MP ကဲ့သို႕ ေတာ္ ရံုတန္ရံု Pixel Count ကြာျခားမွဳ မ်ိဳး တြင္ ပံုထြက္ ကြာ ျခားမွဳ  ကိုသိသာစြာ ျမင္ နုိင္ရန္ ခက္သည္။
Cavity Array
အထက္ပါ ပံု မွာ Pixel ဖန္တည္း ေပးသည့္ Photosite မ်ားကို Sensor ေပၚတြင္ အလွ်ားလိုက္ ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ စီထားသည့္ နမူနာပံု ျဖစ္သည္။
 Resolution (Linear Resolution)
Image Resolution
Image Resolution သည္ Image အတြင္း အလွ်ားလိုက္ ( Horizontally ) သို႕ မဟုတ္ ေဒါင္လိုက္ (Vertically ) အေျဖာင့္ လိုင္း အတိုင္း ျဖန္႕ က်က္ သိမ္းဆည္း ထား သည့္ Pixels အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။ ယေန႕ Digital Camera မ်ား အနက္ 3 MP ကင္မရာ ၏ အလွ်ား လိုက္ ( Horizontal )  ျဖန္႕ က်က္ ထားသည့္ Pixel ပမာဏ မွာ 2048 Pixels ျဖစ္ျပီး 14 MP ကင္မရာ အလွ်ား လိုက္ ( Horizontal )  ျဖန္႕ က်က္ ထားသည့္ Pixel ပမာဏ မွာ 4500 Pixels ျဖစ္သည္။ ပံု သည္ ေဘး တိုက္ အရွည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒါင္လိုက္( Vertical ) ရွိေနသည့္ Pixels အေရ အတြက္ မွာ အလွ်ား လိုက္ ( Horizontal )  ထက္ နည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 Pixel Count, expressed as Megapixels
Pixels Count ကို Megapixels ျဖင့္ ေဖၚျပသည္။  ယင္း မွာ Image Area ရွိ Horizontal Pixels  ကို Vertical Pixels ျဖင့္ ေျမွာက္ထားသည့္ ရလာဒ္ ျဖစ္သည္။ ေျမွာက္လာဒ္ မွာ Square footage ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဂဏန္း ပမာဏ မွာ မ်ားေနသည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္ Pixels Count ကို ႏွစ္ဆ တိုး လိုက္မွ Real Linear Resolution သည္ 40%သာ တိုးလာသည္။ 5MP မွ ေန၍ 8 MP မွ် ေလာက္ တိုး လာသည့္ ပမာဏ သည္ မသိသာေလာက္ သည့္ ပမာဏ မွ်သည္ ျဖစ္ သည္။
Screen Resolution
ပံု တစ္ပံု ကို ရိုက္ျပီးပါက ကင္မရာ Screen ျဖင့္ ၾကည့္ရံု မွ် မက ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ Computer Screen ေပၚ တြင္ ၾကည့္ရျပန္သည္။  အေတာ္ မ်ားမ်ား ေသာ   Computer Screen မ်ားသည္   1,024 x 768 pixels မွ် ရွိၾကသည္။ ၁၀ လက္မ Screen ဆိုပါက 1,024 / 10 = 102.4 DPI  ျဖစ္လာေပလိမ့္ မည္။ Screen ၾကီးလာ ပါက Pixel မ်ားလာမည္။ 22” CRT သည္ 1,600 x 1,200 pixels ရွိ ျပီး Viewing Area သည္ 16 X 12 “ ျဖစ္သည္။ ပံုကို ျမင္ ရသည့္ အေနအထားမွာ Computer Screen အရည္ အေသြး ႏွင့္ လည္း ဆိုင္ျပန္သည္။
Print Resolution
မ်ားေသာ ျဖင့္ printer အမ်ားစု ၏ Print အရည္အေသြးသည္ 200 - 300 pixels per inch (PPI or DPI, dots per inch) ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ မည္သို႕  ထိပ္တန္း ပံု ကို မဆို အဆိုပါ Printer ျဖင့္ Print ထုတ္ပါက  ထို ထက္ ပို မေကာင္း နိုင္။ Inkjet Printer’s Nozzel Size သည္ အၾကမ္း အားျဖင့္ 2880 DPI သာ ရွိသည္။ ပံုကို ျမင္ ရသည့္ အေနအထားမွာ Printer အရည္ အေသြး ေပၚလည္း တည္ ေနျပန္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ပံု တစ္ပံု ၾကည္လင္ ျပတ္သား မွဳ ဆိုသည္ မွာ Pixels တစ္ခု ထည္း ေပၚ တင္သာမက ဓါတ္ပံု ရိုက္သူ၏ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ၊ Lens, Processing Engine, Anti-aliasing Filter တို႕ အပါအ၀င္ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား အားလံုး အေပၚ တြင္ လည္း တည္ေနသည္။
                                      
The Myth (ယံုတမ္း စကား)
ကင္မရာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ( Customer ) ၀ယ္သူ မ်ား အား ေသြးေဆာင္ ရန္ အတြက္ ဒဏၭာရီ ဆန္ဆန္ ယံုတမ္း စကားမ်ား ျဖင့္ Pixel ကို ေရွ႕တန္း တင္ ကာ ေၾကာ္ ညာ  လာၾကသည္။ ကင္မရာ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားက Linear Resolution အနည္းငယ္ ေလး တိုး လိုက္ ရံု မွ် ျဖင့္ Pixels မ်ားစြာ ရွိလာ ျပီး ကင္မရာ ပံု တြက္ အလြန္ ေကာင္းသြားသည္ ဆိုသည့္ သေဘာ မ်ိဳး ျဖင့္ ေၾကာ္ညာ ၾကသည္။
အမွန္မွာ Linear Resolution ကို အလွ်ားလိုက္ တြင္ ျဖစ္ေစ သို႕ မဟုတ္ ေဒါင္လိုက္ တြင္ ျဖစ္ေစ မျမင္သာ နိုင္ေလာက္သည့္ Resolution 40% မွ် တိုး ရန္ အတြက္  (Square footage ) Pixels Count ကို ႏွစ္ဆ မွ် တိုးရန္လိုသည္။ Pixels ေတာ္ရံု တိုး လိုက္ျခင္း အတြက္ ပံု ထြက္ သည္ ပို၍ သိသာ စြာ ျပတ္သား လာမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႕ ေသာ္ ကင္မရာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက မေျပာ ပေလာက္သည့္ နည္း ပညာ ဆိုင္ရာ တိုးျမွင့္ မွဳ ေလး တစ္ခုမွ်ကို လုပ္ကာ အရည္ အေသြး တအား ေကာင္း သြားျပီ ဟု ၾကြား လံုးထုတ္ကာ ေၾကာညာ ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ လက္ရွိ သံုးေနသည့္ ကင္မရာ မ်ား မွာ သံုး မျဖစ္ေတာ့ လႊင့္ ပစ္ရေတာ့ မည္ ကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေအာင္ ေၾကာ္ညာ ၾကသည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ ျပီး တစ္ႏွစ္ တိုးတက္ ထုတ္လုပ္လာၾကသည့္ ကင္မရာ မ်ား၏ အရည္ အေသြးသည္  တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု သည္ မ်ားစြာ ထူးျခားမွဳ မရွိလွ ဘဲ မသိမသာ မွ် သာ တိုးတက္ မွဳ ရွိသည္ ကို  ေသျခာ စြာ စစ္ၾကည့္ လွ်င္ ေတြ႕ နိုင္သည္။
ေကာင္းျပီ အကယ္ ၍ ကင္မရာ ထုတ္လုပ္ သူမ်ား အေနႏွင့္ Linear Resolution ကို Film Size ကဲ့သို႕  ႏွစ္ဆ မွ် တိုးတက္ ထုပ္ လုပ္ နိုင္ျပီ ဆုိုလွ်င္ မူ ထူးျခားသည့္ တိုးတက္ မွဳ ဟု ဆိုနိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ  (Quadrupling the Pixels ) လက္ရွိ ထိပ္ပ္ိုင္း ရွိ Pixels ကို ေလး ဆတိုး ကာ ထုတ္လုပ္ ရ မည္ကို ဆိုလိုသည္။ ထိုအခါ တြင္ ယင္း Pixels ပမာဏ ကို ထိန္းေၾကာင္း ေမာင္း ႏွင္ ရမည့္ အဆင့္ဆင့္ ေသာ တိုးတက္ သည့္ နည္းပညာ ပံ့ ပိုး မွဳ မ်ားလည္း လိုလာ ေပလိမ့္ မည္။ Pixel ပမာဏ ကို သာမန္ ႏွစ္ဆ မွ် တိုးရံု မွ် ႏွင့္ မူ မည္သို႕ မွ သိသာစြာ ထူးျခားလာမည္ မဟုတ္။
အျခား သိထားရမည့္ တစ္ရပ္မွာ Signal and Noise တို႕ ျဖစ္သည္။ အလြယ္ ဆံုးေျပာရလွ်င္ Sensor ေသးေသး ေပၚတြင္ Pixels မ်ား ေနသျဖင့္ Pixel Size ကလည္း ေသးလာရာ Pixel ၏ ေျခခံ ျဖစ္ေသာ Photosite ေသး လာသည္ နွင့္ အမွ် ၀င္လာသည့္ Light Signal ျဖတ္သန္း မွဳ သည္ ေလွ်ာေလွ်ာ လွ်ဴ လွ်ဴ မျဖစ္ဘဲ ေနွာင့္ေနွး အဟန္႕ အတားျဖစ္ ေစလာသည္။


ဥပမာ ေပးရေသာ္ ေရ ကာတာၾကီး တစ္ခု မွ ေရ ကို ေရထုတ္ ျပြန္ ေသးေသး ေလးမ်ား ႏွင့္ ထုတ္ ေနသကဲ့ သို႕  ျဖစ္ေပသည္။ Sensor Size ၾကီးၾကီး ႏွင့္Photosite ၾကီးၾကီး မ်ား မွာမူ ေရ ကာတာၾကီး တစ္ခု မွ ေရ အား ေရထုတ္ ျပြန္ ၾကီးၾကီး မ်ား ႏွင့္ ေရ ကို အရွိန္ အဟုန္ ႏွင့္ လႊတ္ ထုတ္ လိုက္ သည္ႏွင့္ တူသည္။ 


ထို႕ အတူပင္ Light Signal သည္ Photosite  ေသးေသး ေလး မ်ား အတြင္း မွ ခက္ရာ ခက္ဆစ္  ျဖတ္သန္း ရသည့္အတြက္ အညစ္အေၾကး ဟု ဆိုသည့္ Noise မ်ား တင္က်န္ ရစ္ခဲ့ သည္။ Noise အျဖစ္မ်ားသည္။ Light Signal သည္ ေရျပြန္ ၾကီးမ်ား ႏွင့္တူသည့္  Photosite ၾကီး မ်ား အတြင္း သို႕ မူ အခက္အခဲ အေနွာက္ အယွက္ မရွိျဖတ္ သန္း နိုင္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အညစ္ အေၾကး မ်ား အားလံုး လြယ္ ကူစြာ ေျမာပါ သြားသည္။ အညစ္အေၾကး ႏွင့္ တူသည့္ Noise မ်ားလည္း ေျမာ ပါသြားသျဖင့္ Noise အျဖစ္နည္း သည္။ Pixel နည္း သည့္ Sensor Size ၾကီး မ်ားရွိ Photosite မ်ားသည္ ၾကီးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Light Signal ျဖတ္သန္းရ သြက္လက္သည္။ သို႕ ႏွင့္ Noise လည္း နည္းသည္။
ယခု မူ  ယမန္ ႏွစ္က 10MP ထည့္ ထားသည့္ Sensor ေသးေသး ေလး အတြင္း ယခုႏွစ္တြင္ 16 MP ထည့္ကာ Pixel မ်ားသည္ ဆို၍ ေၾကာ္ညာ ျပန္သည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ ပံု ထြက္ မည္ သို႕ မွ် ပို ေကာင္း လာနိုင္ဘြယ္ရာ မရွိ။
သို႕ ေသာ္ Pixel အစဲြ သည္ လူ တိုင္း တြင္ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ လူ ေတြက ကင္မရာ ဆိုင္ရာ နည္းပညာ တြင္ ကိန္း တစ္လံုး တိုး လာရံု မွ် ျဖင့္ တစ္ခုုခု ေတာ့ ပိုေကာင္းလာ မွာ ဘဲ ဟု ယံုၾကည့္ေနၾက ဆဲ ျဖစ္သည္။
Pixel နည္း ေသာ ကင္မရာ မ်ား အေနႏွင့္ Pixels မ်ားသည့္ ကင္မရာ မ်ား ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္သည့္ ပံုေကာင္း မ်ား စြာထုတ္ ေပး ေနသည္ကို ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ Pixel ပမာဏ ကို ေရွ႕ တန္း တင္ကာ ေၾကာ္ညာ ျခင္း မွာ ဒဏၭာရီ ဆန္သည့္ ယံုတန္း စကား ဆိုသည္ကို မေမ့ သင့္ပါ။
Honest Results for Comparison
ေအာက္ ပါ ပံု မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ Pixel အေတာ္ နိမ့္ သည့္ 3 MP ကင္မရာ ျဖင့္ ရိုက္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံု - (၁) တြင္ အနီေရာင္ ေလးေထာင့္ ခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာ ကို Crop လုပ္ပါသည္။ Pixel မ်ားစြာ ဆံုး ရွံဳး သြားျပီးေနာက္ Crop လုပ္ထား ေသာ  ပံု - (၂) ရလာသည္။ ပံု မ်ား ၏ အေျခအေန မဆိုးလွ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုသည္မွာ ဤ အဆင့္မွ်ေသ ပံု ကို ထိုမွ်ေလာက္ေသာ 3 MP ကင္မရာ ျဖင့္ ရိုက္ကာ Crop လုပ္ နိုင္သည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ပံု - (၁)
3 MP uncropped
ပံု - (၂)
Cropped as per red rectangle
ေအာက္ပါ ပံု - (၃) မွာ မူရင္း ပံု ႏွင့္ Crop လုပ္ထားသည့္ ပံု ႏွစ္ပံု ကို ယွဥ္ ျပထားသည့္ ပံု ျဖစ္သည္။
ပံု - (၃)
3 MP uncropped                              Cropped as per red rectangle
ကင္မရာ ထုတ္လုပ္ ေရာင္ခ်သူမ်ား အေနႏွင့္ 4 MP ႏွင့္  6MP ကဲ့ သို႕ Pixel Count  50% ကြာ သည့္ ပံု အမ်ိဳး မ်ိဳး (၄) ပံု ခန္႔ ကို ျပ လိမ့္မည္။ အထက္တြင္ ေဖၚ ျပ ခဲ့သည့္ အတိုင္း Pixel Count သည္ Square ျဖစ္ေသာၾကာင့္ အမွန္ Pixel Size or Pitch ကြာျခား မွဳ မွာ 25% သာ ျဖစ္သည္။  ထို႕ေၾကာင့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနႏွင့္ သူတို႕ ၏ ပစၥည္း မ်ားကို ေစ်းကြက္ တြင္ ေၾကာ္ညာ ရာ ၌ သံုးစဲြ သူ မ်ားကို အရူး မလုပ္ဘဲ ရိုးသား မွန္ကန္စြာ ေၾကာ္ညာ ရန္ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ( Rules ) ထုတ္ရန္ လိုေနျပီဟု ထင္သည္။
Print Sizes
ပံု တစ္ပံု ၏ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမွဳ ( Clarity ) သည္ ကင္မရာ Pixel အေရ အတြက္ ထက္ သင္ မည္ကဲ့ သို႕ ရိုက္ သနည္း ဆိုသည့္ အေပၚ တြင္ ပို၍ တည္ေန သည္ -  Image clarity is more dependent on how you shot the photo than on the number of megapixels. “ ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
3 MP ကင္မရာ ျဖင့္ ေသျခာ စြာ Focus ျပတ္ ေအာင္ ရိုက္ထားသည့္ ပံုသည္ Focus အတန္ အသင့္ လဲြ ေနေသာ 12 MP ကင္မရာ ပံု ထက္ မ်ားစြာ သာ သည္။
ယေန႕ ေခတ္ မည္သို႕ ေသာ Digital Camera မဆို ေသျခာ စြာ ရိုက္ထားပါက ထိုပံု ကို နံရံကပ္  ပံုၾကီး မဟုတ္ မူဘဲ သာမန္ သံုး မည္ သို႕ ေသာ အရြယ္ မဆို Print လုပ္နိုင္သည္။ ျပတ္သားစြာ ျမင္ နိုင္ သည္။ 6MP ကင္မရာ ျဖင့္ ရိုက္သည္ ပံု ကို 30” ( 75CM) အရြယ္ အထိ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ခ်ဲ႕  နိုင္သည္။  သာမန္ အား ျဖင့္ “  သင့္ အေန ႏွင့္ အေနနဲ႕  ဤ မွ် ေသာ အရြယ္ရွိ ေသာ ပံု အရြယ္ အစားကို ဘယ္ ႏွစ္ၾကိမ္ ထုတ္ဘူး သလဲ “  ဟု ေမးၾကည့္ပါရေစ။
ပံု မွန္ အား ျဖင့္ 300 DPI သည္ အလြန္ ျပတ္သားသည့္ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ  အတုိင္း တြက္ခ်က္ ၾကည့္ နိုင္ပါသည္ : -
·        Long print dimension in inches = 4 x (square root of megapixels)
·        Long print dimension in centimeters = 10 x (square root of megapixels)
·        For example, the square root of four (megapixels) is two.
·        4 x (two) is eight.
·        Thus the biggest print you can make without losing sharpness as seen through a magnifier from a 4MP camera is 6 x 8" (15x20cm).
·        From a sixteen MP camera likewise you could go to 12 x 16" (30x45cm), and still look at the print through a magnifier.
အထက္ပါ တြက္ နည္း အရ 4MP ကင္မရာ မွ  ပံု ကို ျပတ္သားမွဳ မေလွ်ာ့က် ေစဘဲ အၾကီးဆံုး ခ်ဳဲ႕ နိုင္သည့္ အရြယ္ မွာ 6 x 8" (15x20cm) ျဖစ္ျပီး 16 MP ကင္မရာ ျဖင့္ မူ ျပတ္သားမွဳ မေလွ်ာ့က် ေစဘဲ 12 x 16" (30x45cm) အထိ ခ်ဲ႕ နိုင္သည္။ Resolution မွာ မူ ၾကည့္ သူ ႏွင့္ ပံု တို႕ ၏ အကြာ အေ၀း ေပၚ တြင္ တည္သည္။


Conclusion
Picture Size ၾကီးလာ သည္ ႏွင့္အမွ် Resolution ပိုေကာင္း ရန္ လိုသည္ မွာ မွန္ပါ သည္။ သို႕ရာတြင္ ပံု တစ္ပံု မည္ မွ် ေလာက္ေကာင္း သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ အတြက္ Sharpness မွာ အေတာ္ အသင့္ သာ အၾကံဳး၀င္သည္။ ပံု တစ္ပံု အတြက္ Technically ပို၍ အေရး ၾကီးသည္ မွာ အေရာင္မွန္ကန္ ေရး ႏွင့္ အမွန္ တကယ္ ျပတ္ သား မွဳ ဟုတ္ မဟုတ္ ကို စိစစ္ ရန္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ ေသာ Digital ကင္မရာ မ်ားသည္ Monitr Screen တြင္ ပုိ၍ ျပတ္ သား သေယာင္ ျဖစ္ေအာင္ “ very artificial halos and Sloppy sharpening around   ထည့္ ထားေပးျခင္း အား ျဖင့္ ျပင္ ဆင္ထားၾကသည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္  ပံု၏ အမွန္ တကယ္ ျပတ္သား မွဳ မဟုတ္ သည္ ကို သတိျပဳ ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဓါတ္ပံု ကို သာမန္ ၾကည့္ သူမ်ား အေနႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္း မွသာ ၾကည့္ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံု ၾကီးေလ ေ၀း ေ၀း မွ ၾကည့္ေလ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ရံု မည္ သူမွ် အနီးကပ္ ကာ ျပဴးျပဲ ၾကည့္ၾကသည္ မဟုတ္။ 6 MP ကင္မရာ ေလာက္ဆိုလွ်င္ပင္ အေတာ္ ေကာင္းသည့္  20 x 30” ပံု ရ နုိင္ သည္။
ဓါတ္ပံု ကို ၾကည့္ သည္မွာ Art အနုပညာ ကို သာ ခံ စားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနႏွင္မူ ပံု အၾကီးၾကီးခ်ဲ႕ ဘို႕ လိုလွ်င္ 4 x 5” Film ကင္မရာ ႏွင့္ ရိုက္ သည္ကို ပို ၍ ၾကိဳက္သည္။ Portrait ရိုက္ ရန္ အတြက္ မူ ျပတ္သားမွဳ ထက္ ညက္ ေညာ သည့္ ကင္မရာ Smoothing of Digital Camera ကို ပို ၾကိဳက္သည္။
ကၽြန္ ေတာ္ သည္ Colour Image ကဲ့သို႕ Sharpness မ်ားစြာ မလို လွေသာ Black and White 12 x 18” ပံု မ်ားကို 3 to 6 MP ကင္မရာ မ်ားႏွင့္သာ ရိုက္သည္။ မ်ားစြာ ေကာင္း မြန္ သည့္ ပံု မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု တြင္ ၾကည့္လင္ ျပတ္သားမွဳ ရွိရန္မွာ လည္း လိုအပ္ ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႕ ေသာ္ ၊ ယင္း အခ်က္ ကို Pixel မ်ားရံု မွ် ႏွင့္ ေဖၚေဆာင္ ၍ မရ သည္ကို သတိျပဳ ရန္ လိုသည္။
The Megapixel Myth  ေဆာင္းပါး ရွင္ KenRockWell.
( အထက္ပါ ဘာသာျပန္ မွတ္စု၏ အစ Introduction အပိုင္းမွ ေနာက္ဆံုး Conclusion  အပိုင္း အထိ သည္ ေဆာင္းပါးရွင္ KenRockWell ၏ အာေဘာ္ ျဖစ္ပါသည္။ )
 __________________________________
4 comments:

  1. သိပ္‌‌ေကာင္‌းတယ္‌..fb မွာ ဗဟုသုတ အလို ့ငွါ ‌ေဝမ်ွပါရ‌ေစ

    ReplyDelete
  2. ​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​ဆရာ

    ReplyDelete
  3. ဗဟုသုတ အမ်ားျကီးရတဲ့အတြက္ ေေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။

    ReplyDelete