Nuffnang Ads

Wednesday, 24 October 2012

(1)    Portrait- Part (1)                                              ဓါတ္ပံု ပညာ ဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ား (၁) 

 
(ေနရာ အသီးသီးမွ စုေဆာင္း ထားသည္မ်ားအနက္ ေကာင္းနိဳးရာရာဟုယူဆသည္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ကာ ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို မွတ္စုထုတ္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)


           Portrait ရိုက္ကူး ေရး ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား
                     Inspirational Portrait Photography Techniques

 
 
1. PHOTOSHOP

Portrait ရိုက္ျပီး ပါက Post Producton တြင္ Photoshop ျဖင့္ ျပင္ပါ။ ပံုကို နည္းပညာ ေပါင္းစပ္မွဳ မ်ားျဖင့္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာ ျဖစ္လာေအာင္ ျပင္နိုင္လွ်င္ ျပင္ပါ။2. TEXTURE

အေရး အေၾကာင္းဟု ဆုိရ မည့္ Texture သည္ Portrait ပံု တစ္ပံု၏ အေရး အၾကီးဆံုး အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္သည္။ Texture ႏွင့္ ေနာက္ခံ Background တို႕ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ရွိရန္ လိုသည္။ တစ္ပံု လံုးကို Texturizing အေရးအေၾကာင္း အကြက္ အေျပာက္တို႕ျဖင့္ ထံုမြန္းနိုင္လွ်င္ ပံု ၏အား ပို တက္ လာနိုင္ သည္။ ေအာက္ပံု ၏မ်က္နွာ ေပၚရွိ Texture ႏွင့္ အေရာင္ ၊  Background Texture ႏွင့္ အေရာင္တို႕  Match up ျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ပါရန္။
 


3. OVEREXPOSE

Subject ကို  Highlight ေပးထားလွ်င္  ျဖစ္ေစ High-Key ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ Subject သည္ soft portrait ျဖစ္လာကာ ၾကည့္ရသည္မွာ ျငိမ့္ေညာင္း လွေပမည္။ High-Key ပံု မွာ အနုစိတ္ကေလးမ်ားကို ဖယ္ ရွားလိုက္သ ည့္ အတြက္ ပံု သည္ နုဳ ညံ့ ေခ်ာေမြ႕ လာသည္။ ေအာက္ ပံု ကို ၾကည့္ ပါ။4. UNDEREXPOSE

အကယ္၍ အေမွင္ မ်ားမ်ား ႏွင့္ Low-Key ရိုက္ထားသည့္ ပံုတြင္မူ သဘာ၀ အရ ပံု၏ လင္းေနသည့္ အပိုင္း က ၾကည့္သူ၏ မ်က္လံုး ကို ဆဲြ ေခၚ သြား လိမ့္ မည္။ ၾကည့္ရ သည္မွာ High-Key ကိုၾကည့္ ရသည္ ႏွင့္ မတူ ဘဲ ေကာ္ဖီ ျပင္းျပင္း ေသာက္ရ သကဲ့ သို႕ ခတ္ မာမာ ၾကည့္ရသည့္ ပံု မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

 


5. BACK-LIGHT

Back-Light ျဖင့္ ရိုက္သည္အခါ တြင္ ေအာက္ပံု ကဲ့ ကို႕ ဆံ ပင္သည္ အဓိက ေရာင္ျပန္ ေနရာ ျဖစ္လိုပါက ဆံပင္ ေနရာကို ရိုက္သူ ႏွင့္ အလင္း ေရာင္ အၾကားတြင္ ထားပါ။ Subject ကို အနည္းငယ္ လွမ္းေသာ ေနရာတြင္ ထားျခင္းျဖင့္ Silhouette ပံု လည္း ရနိုင္သည္။

 


6. POSING

ဟန္ပန္ အေနအထားဟု ဆိုရမည့္ Posing ကို အျမင္ဆန္းေအာင္ ထူးဆန္းသည့္ ပံု စံမ်ိဳး ျဖင့္ Posing လုပ္ျခင္းသည္ သက္ေတာင့္ သက္ကာ မရွိေစကာမူ အျမင္ ဆန္းသည္။ ေအာက္ပံု ကို ၾကည့္ပါ။ စင္စစ္အားျဖင့္ Posing တစ္ခု ထည္း ကာမက ရိုက္သည့္  ရွဳ ေဒါင့္ အေနအထား လည္း လိုက္ေလဆာ ညီေထြ ရွိရန္ လုိ အပ္သည္။
 
 7. CULTURE

Culture ဆိုတာ ကေတာ့ ေနရာတိုင္းတြင္ ရ်ိသည့္အရာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ အႏွံ႕ အျပား တြင္ မဆုိုထားဘါ မိမိ ၏ ျမိဳ႕ ရြာ ၌ ပင္ Culture ရွိသည္။ ေနရာ အႏွံ႕ အျပား ခရီးထြက္ စဥ္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာ Cultural မ်ားကို ရွာ ေဖြ ပါ။

 8. REFLECTIONS

 ျပဳတင္းေပါက္၊ မွန္ ၊ ေရ တို႕ မွ ျပန္လာသည့္ အလင္းတန္းမ်ားကို Subject အတြက္ Reflection အျဖစ္ သံုး နုိင္သည္။ အဆိုပါ Light source မ်ားမွ  Result ႏွင့္ texture အမ်ိဳးမ်ိဳး ရနိုင္သည္။


9. SHADOWS

အရိပ္ ကို ပံု ၏ အေရးၾကိးသည့္ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္သံုးပါ။ တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္ အရိပ္သည္ Main subject ထက္ ပို၍ပင္ ထင္ေပၚ သည့္ အေနအထားေရာက္လာ တတ္သည္။
 10. GET CLOSE

Subject ၏ မ်က္ႏွာ ကို မည္ကဲ့ သို႕ crop လုပ္ ကာ ဖယ္ထုတ္လိုက္ ရမည္ ဆိုသည့္ နည္း နိသယ မရွိပါ။
Crop လုပ္ျပိးေနာင္ ပံု တါင္ ုကန္ ရစ္ခဲ့မည့္ အပိုင္းသည္ ၾကည့္ သူ၏ အာရံုကို ဆဲြ ေဆာင္နိုင္ မည့္ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ရန္ေတာ့ လိုသည္။
 
11. (UN)FOCUS
 
Out-of -Focus ျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္းသည္ In-Focus ျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္း ထက္ ပို၍ ပင္ စိတ္၀င္စားဘြယ္ရာ ေကာင္းတတ္သည္။ မသဲ မကဲြ ျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္းကို ၾကည့္သူ ၏ မသိ စိတ္တြင္သိလို သည့္ စိတ္ ျဖစ္ေပၚ ေစေအာင္ ဆဲြ ေဆာင္ နိုင္သည္။
 12. MOVEMENT

ေအာက္ပံု ကဲ့သို႕ ပံုတစ္လံုး ၀ါး (Blur)  ျဖစ္ေနပါေစ အဆုိပါ Blur သည္ Movement ကုိ ျပေနေပသည္။
ေအာက္ပံုကဲ့ သို႕ အေနအထားတြင္ တကယ့္ Subject အစစ္ ကိုျပသည္ထက္ ဤ Subject မည္ကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေန ပါလိမ့္ ဟူသည့္ အေတြး ကိုေပးသည္။

 13. CAPTURE THE MOMENT

တစ္စံု တစ္ဦး ၏ သူႏွစ္သက္ ရာ ကို လုပ္ေဆာင္ ေနစဥ္ ထို Moment ကို ဖမ္းထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ဟန္ပန္ အေနအထားမ်ယ ျဖစ္နိုင္သည္။ Street Photography တြင္ အဆိုပါ Moment မ်ား ရနုိင္သည္။14. COLORS

Subject အား အာရံု စိုက္ လာ နိုင္ေရးအတြက္ Vibrant and Contrasting Colour မ်ား သံုးရန္ လိုသည္။
makeup, clothing, accessories တို႕ အျပင္ အျခား သင့္ ေလွ်ာ္ရာ မ်ားကိုလည္း သံုးနိုင္သည္။

 15. GET SERIOUS

Portrait အာလံုးသည္ အျပံဳးေတြ ေ၀ ေနရမည္ဟု တသမတ္ ထည္း မွတ္၍မရ။ မ်က္ႏွာ အသြင္ အျပင္၏ Seriuos Emotion သည္လည္း အဓိက ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။ ေအာက္ပံု ၏ မ်က္ ႏွာ တြင္ Highly Emotion ကို ေတြ႕ နိုင္သည္။

 
 
 
16. PROPS
 
ပတ္၀န္က်င္တြင္ရွိေနသည့္ ပစၥည္း ပစၥယ မ်ား ၏ အေထာက္အပံ႔ ျဖင့္ လည္း စတ္၀င္စားဘြယ္ ျဖစ္လာေစရန္  ေဆာင္ရြက္ နိုင္သည္။ Sub ject ကို အဆိုပါ ပစၥည္း မ်ား၏ မည္  သည့္ေနရာတြင္ - in, on, under, around, etc. ထား၍ အသံုးျပဳ လွ်င္ ေကာင္းမည္ကို ၾကည့္ပါ။

4 comments:

 1. ဒီဆိုဒ္မွာတင္ေပးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုရိုက္နည္း ေတြကိုအရမ္းသေဘာက်ပါတယ္ ကၽႊန္ေတာ္ကလည္း ဓါတ္ပံုရိုက္တတ္ခ်င္ပါတယ္ အကိုအားရင္း ထပ္တင္ေပးပါဦး ေနာက္ထပ္ ျဖစ္နိုင္ရင္ ကင္မရာ အသံုးျပဳနည္းလမ္းေတြပါတင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ကၽႊန္ေတာ္က ကင္မရာေတာင္ေကာင္းေကာင္းမကိုင္တတ္ေသးလို႔ပါ

  ReplyDelete
 2. ပံုေတြၾကည့္ၿပီး ၾကက္သီးေတာင္ထတယ္။

  ReplyDelete
 3. pdfဖိုင္ေလး ရွိရင္တင္ေပးပါ

  ReplyDelete
 4. အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

  ဓါတ္ပံုပညာ အရမ္းဝါသနာပါ ပါတယ္
  အလုပ္တဖက္နဲ႕ သင္တန္းတက္ဖို႔ အဆင္မေျပတဲ့ အတြက္ အခုလို႔ Post ေတြကို ဖတ္သားခြင့္ ရလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ReplyDelete